Valstybinių miškų būklė: ar būtina didinti metinę kirtimų normą?
Vi­suo­me­nė skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais – nors pa­sau­ly­je in­ten­sy­vė­ja oro tar­ša, nyks­ta vis dau­giau rū­šių,kli­ma­to kai­ta kas­met gra­so vis stip­riau, Lie­tu­vą, pa­na­šu, užp­lūs­ta me­džių kir­ti­mo va­jus: vis dau­giau me­džių ša­li­na­ma mies­tuo­se, vis daž­niau su­ži­no­ma apie at­ve­jus, kai ply­nai iš­ker­ta­mi sau­go­ti­no­se te­ri­to­ri­jo­se au­gan­tys miš­kai. Šia­me kon­teks­te LR Vy­riau­sy­bė pri­ima spren­di­mą pa­di­din­ti me­ti­nę vals­ty­bi­nių miš­kų kir­ti­mo nor­mą 6 pro­cen­tais. Vi­suo­me­nė pa­grįs­tai ne­ri­mau­ja, jog toks spren­di­mas ne tik su­ma­žins vals­ty­bi­nio tur­to – miš­kų – apim­tis, bet ir nu­alins eko­sis­te­mas.

Viena vertus, miškų kirtimų norma nustatoma tam, kad būtų užtikrinamas savalaikis ir racionalus medienos panaudojimas, miško apsauginių ir socialinių funkcijų bei biologinės įvairovės išsaugojimas, tvarus šalies ar regiono ekonominių reikmių tenkinimas, tačiau ar priimant sprendimą normą penkeriems metams padidinti 6-iais procentais buvo visapusiškai atsižvelgta į šiuos reikalavimus? Kas apskritai suformavo poreikį mąstyti apie valstybinio miško kirtimo apimčių didinimą? Kaip šią situaciją vertina svarbaus Lietuvos ekonomikos sraigto – medienos pramonės – atstovai?

Apie valstybinių miškų būklę ir Vyriausybės sprendimu įtvirtintą poreikį didinti kirtimus diskutuoja Martynas Norbutas (LR Aplinkos ministerija), Monika Peldavičiūtė (organizacija „Gyvas miškas“), Gintautas Kniukšta (asociacija „Sąjūdis už Lietuvos miškus“), medienos pramonės atstovas. Diskusiją moderuoja Remigijus Lapinskas (Žaliosios politikos institutas).

Laidą rengia Žaliosios politikos institutas.