Suomijoje užfiksuotas Europos šalčio rekordas
Žie­mos Suo­mi­jo­je daž­nai bū­na šal­tos, bet šį sek­ma­die­nį ša­lies Lap­lan­di­jos re­gio­ne bu­vo už­fik­suo­ta že­miau­sia šios žie­mos tem­pe­ra­tū­ra Eu­ro­po­je – mi­nus 38,7 laips­nio, sek­ma­die­nį pra­ne­šė me­teo­ro­lo­gai.

Ari-Juhani Punkka iš Suomijos meteorologijos instituto šalies visuomeniniam transliuotojui YLE sakė, kad Suomijoje ir Europos šiaurės rytuose šiuo metu laikosi šalčiausios žemyne arktinės oro masės.

Žemiausia šios žiemos temperatūra Europoje neskaitant Rusijos anksti sekmadienį buvo užfiksuota Sodankiulėje, 250 km į šiaurę nuo poliaračio.