Sakartvelas atsisako plastiko maišelių
Spa­lio 1 die­ną Sa­kart­ve­le įsi­ga­lio­jo vien­kar­ti­nių plas­ti­ko mai­še­lių, ku­rių sie­ne­lės plo­nes­nės nei 15 mi­kro­nų, ga­my­bos, im­por­to ir pre­ky­bos drau­di­mas. Toks spren­di­mas pri­im­tas sie­kiant su­ma­žin­ti ap­lin­kos tar­šą.

Pagal techninį reglamentą, plėtojant žaliąją ekonomiką ir įgyvendinant naują aplinkos apsaugos politiką, nuo 2019 metų balandžio Sakartvele bus uždrausta gaminti, importuoti ir parduoti bet kokio storio sienelių plastiko maišelius.

Šalies teritorijoje bus galima gaminti, importuoti ir parduoti tik Sakartvelo standartus atitinkančius biologiškai skaidžius ir kompostuojamus maišelius.

Daugelyje šalių, įskaitant Sakartvelą, labai išaugo pakavimo medžiagų iš plastiko naudojimas, ir tai tapo rimta tarptautinio masto aplinkosaugos problema.

Plastiko maišeliai nesuyra ilgiau nei 100 metų ir yra viena labiausiai pasaulį teršiančių šiukšlių. Panaudoti maišeliai patenka tarp kitų buitinių atliekų ir užteršia dirvą bei vandenį. Didžiulė problema – kad perdirbama tik dalis plastiko atliekų.