Rūpinsis vieni kitais
De­lis pla­nuo­ja įkur­ti spe­cia­lius na­mus pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms ir kai ku­rioms iš tūks­tan­čių šio did­mies­čio kar­vių – tai nau­jas gy­vū­nų ge­ro­vės va­jus, ku­riuo taip pat sie­kia­ma su­ma­žin­ti bež­džio­nių ir val­ka­tau­jan­čių šu­nų skai­čių.

Trečiadienį pristatydamas programą vietos plėtros ministras Gopalas Rai sakė, kad „karvės ir senjorai gyvens šalia, rūpindamiesi vieni kitais“.

Pirmoji tokia įstaiga planuojama Delio pietvakariuose.

„Kai karvė nebeduoda pieno, žmonės palieka ją ir ji atsiduria karvių prieglaudoje. Panašiai apleidžiami ir į senelių namus išsiunčiami seni žmonės, net iš turtingų šeimų“, – vietos žiniasklaidai sakė G. Rai.

Tarp kitų programos žingsnių bus visur esančių ir kartais pavojų keliančių miesto beždžionių „gimstamumo kontrolės“ priemonės, valkataujančių šunų sterilizavimas ir elektroninės mikroschemos karvėms bei augintiniams.

Be to, žmonės, nebegalintys pasirūpinti savo karvėmis, galės už nedidelį mokestį apgyvendinti jas specialiuose centruose.

Delio gatvėse dažnai pamatysi karvių, trukdančių eismui ir ėdančių atliekas. 2014 metais į valdžią atėjus hinduistų nacionalistų premjero Narendros Modi dešiniojo sparno partijai „Bharatiya Janata“ (BJP), hinduistams šventos karvės įgijo kone labai svarbių asmenų statusą.

Gandai apie skerdimui vežamas karves išprovokuodavo kruvinas represijas ir religines riaušes.

Kiekvieną mėnesį Delyje sugaunama maždaug 600 galvijų, kurie perkeliami į penkias prieglaudas.

Per 2012 metų naminių gyvulių surašymą paaiškėjo, kad visoje Indijoje yra daugiau kaip 5 mln. neprižiūrimų karvių. Delyje jų buvo daugiau kaip 12 tūkstančių.