Netikėti sienos pažeidėjai Švenčionių rajone – keliaujanti gauja vilkų
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) par­ei­gū­nai iš­pla­ti­no vaiz­do įra­šą, ku­ria­me ma­ty­ti kaip bū­rys vil­kų ker­ta sie­ną. „Fil­mą „Šo­kis su vil­kais“ re­ži­sa­vo Ke­vi­nas Kost­ne­ris. VSAT ste­bė­ji­mo ka­me­ro­mis už­fik­suo­tam vil­kų šo­kiui re­ži­sie­riaus ne­rei­kia“, –“Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je ra­šo tar­ny­bos at­sto­vai.

Šeši vilkai neskubėdami peršoko griovį, skiriantį Lietuvos ir Baltarusijos valstybes, ir nubėgo į kaimyninės valstybės miškus.

Vaizdo įraše puikiai matyti gyvūnų kelionė. Pareigūnai tokius vaizdus Švenčionių rajone mato ne taip ir retai.

Apie sieną kertančius keturkojus LŽ sukūrė filmuką:

.