Mokslininkai: labiausiai šyla amžino įšalo žemėje
Že­mės pa­vir­šiaus am­ži­na­sis įša­las po tru­pu­tį tirps­ta, o jo tem­pe­ra­tū­ra vi­du­ti­niš­kai ky­la 0,3 laips­nio Cel­si­jaus per de­šimt­me­tį, pers­pė­ja moks­li­nin­kai.

Remiantis trečiadienį paskelbtais tyrimo rezultatais, didžiausias temperatūros kilimas pastebimas Sibire, kur nuo 2007 iki 2016 metų dirvožemio įšalo temperatūra pakilo 0,9 laipsnio Celsijaus.

Pasaulinio žemės įšalo stebėjimo tinklo (Global Terrestrial Network for Permafrost) mokslininkai visą šį laikotarpį rinko duomenis iš 123 gręžinių Arktyje, Antarktidoje, Europos ir Centrinės Azijos kalnų ledynuose.

Nustatyta, kad temperatūra pakilo 71 bandymų vietoje, 12 vietų nukrito, o 40 – liko nepakitusi.

Pasak mokslininkų, šie duomenys rodo bendrą pasaulio klimato atšilimo tendenciją. Jie atkreipia dėmesį, jog tirpstančiame amžinajame įšale yra organinių medžiagų, galinčių sukelti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir dar labiau paspartinti klimato kaitą. Minėtas amžino įšalo tirpimas pastebėtas penkiose tyrinėtose vietose.