Čikagoje toks speigas, kad deginami geležinkelio bėgiai, jog traukiniai galėtų riedėti
Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se yra dau­giau nei 225000 ki­lo­me­trų pri­va­čiai val­do­mų stan­dar­ti­nio ma­to ge­le­žin­ke­lio bė­gių, ku­rie yra gy­vy­biš­kai svar­būs mi­li­jar­dams to­nų kro­vi­nių bei žmo­nių. Ta­čiau at­ėjus žie­mai ir vie­to­mis itin at­ša­lus, taip kaip šiuo me­tu ir nu­ti­ko, ke­lia­vi­mas trau­ki­niais ga­li bū­ti su­dė­tin­gas.

Šiuo metu Čikagoje vyrauja tikras speigas. Trečiadienį aukščiausia oro temperatūra čia siekė žemiau –25 laipsnių šalčio.

Tokia žema temperatūra yra potencialiai gyvybiškai pavojinga žmonėms, o taip pat deformuoja dideles metalo detales, kuriomis rieda traukiniai.

Kai temperatūra nukrenta keliolika laipsnių žemiau nulio, geležinkelio bėgių metalas gali susitraukti iki tokio lygmens, kad gali ištrūkinėti juos vietoje laikantys varžtai ar net įvykti bėgių lūžiai.

Tokiu atveju reikia imtis priemonių, užtikrinančių tolesnį geležinkelių darbą.

Kas yra daroma? Darbuotojų komandos išmirko ilgas virvių dalis žibale ir uždega jas, tokiu būdu šildant bėgius ir išplečiant juos iki remonto darbams reikiamo dydžio. Kuomet bėgiai sušyla, jie yra pakartotinai sutvirtinami, atliekami remonto ir sulūžusių bėgių keitimo darbai. Tai gyvybiškai svarbu atlikti dar tvyrant šaltai oro temperatūrai.

Kaip skelbiama „ABC News“, kartais panašios deginimo taktikos yra įgyvendinamos geležinkelio perėjimo taškuose, kur dėl šalčio mechanizmai užsikerta.

Įprastai bėgių perėjimo įrenginiai turi specialius prietaisus, kurie neleidžia jiems visiškai užšalti, tačiau kartais dėl ypač šaltų orai nepadeda net tai.