Aplinkos ministerija kviečia informuoti apie pastebėtus plėšrūnus
Gy­ven­to­jai kvie­čia­mi Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją in­for­muo­ti apie pa­ste­bė­tus vil­kus, lū­šis, ru­duo­sius lo­kius. Pa­ste­bė­jus ku­rį nors iš šių gy­vū­nų Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, rei­kė­tų už­pil­dy­ti elek­tro­ni­nę an­ke­tą.

Pasak ministerijos, sukaupta informacija svarbi priimant gamtai ir žmogui teisingus sprendimus.

Medžioklės plotų naudotojai ar kiti suinteresuoti asmenys visus metus renka ir teikia informaciją apie jiems žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų – vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą laisvėje.

Pagal šią instrukciją registruojami bet kokie didžiųjų plėšrūnų buvimo laisvėje konkrečioje vietoje faktai, ypač šie: žuvusių didžiųjų plėšrūnų individų radimas, gyvų didžiųjų plėšrūnų stebėjimas, staugimas, teritorijos žymėjimas ir kitokie teritorinio elgesio požymiai, palikti pėdsakai, ūkinių gyvūnų ar naminių augintinių užpuolimas, didžiųjų plėšrūnų papjautų laukinių gyvūnų liekanų aptikimas.

Renkami duomenys skirti nustatyti populiacijų dydį, erdvinį paplitimą ir kitus parametrus, taip pat kad būtų priimti pagrįsti sprendimai dėl populiacijų valdymo.