Žygimantas Vaičiūnas: dujų tranzitas į Kaliningradą nenutrūksta
Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas tei­gė, kad Lie­tu­va iki 2025 me­tų tu­ri du­jų tran­zi­to į Ka­li­ning­ra­do sri­tį su­tar­tį su Ru­si­jos du­jų kon­cer­nu „Gazp­rom“ ir ji nė­ra pa­žeis­ta, o par­eiš­ki­mus dėl tran­zi­to nu­trau­ki­mo lė­mė lai­ki­nas trans­por­tuo­ja­mų du­jų su­ma­žė­ji­mas Ka­li­ning­ra­dui ban­dant su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lą.

„Kaliningradas eina tuo keliu, kuriuo Lietuva nuėjo jau prieš 4 metus, išbando tokį patį terminalą, koks yra Klaipėdoje. Iš esmės lygiai taip pat, kaip ir Lietuvai bandant suskystintų dujų terminalą buvo apribotas gamtinių dujų importas iš Rusijos. Technologiniu požiūriu tai yra būtina, kad tokio terminalo veikimas būtų išbandytas 100 proc. pajėgumu“, – BNS komentavo Ž. Vaičiūnas.

„Vertinant šiuos („Gazprom“ – BNS) pareiškimus, kalbama būtent apie momentinį tranzito sumažėjimą, ženklų sumažėjimą, bet jis vyko būtent terminalo bandymo tikslais“, – pridūrė ministras.

Jis patikino, kad šiuo metu nematyti jokių ilgalaikės tranzito sutarties pažeidimų.

„Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius turi ilgalaikę tranzito sutartį į Kaliningradą, ji yra iki 2025 metų. Ta sutartis yra pagal formulę „transportuok arba mokėk“, kitaip tariant, iki 2025 metų, tie kiekiai, kurie yra sutarti, ar transportuojant ar net netransportuojant dujų, už tą kiekį turi būti sumokėta. Finansiniu požiūriu tiek Lietuva, tiek mūsų perdavimo sistemos operatorius iki 2025 metų yra saugūs, nes būtent tokia yra sutartis. (...) O šis momentinis sumažėjimas natūralus, techniškai reikalingas, trumpalaikiai kiekio sumažėjimai yra galimi“, – sakė Ž. Vaičiūnas.