Žinių diena „Achemoje“ – pagarba žmogui ir mokslui
Ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je „A­che­ma“ puo­se­lė­ja­ma gra­ži ir pra­smin­ga tra­di­ci­ja – nau­jų moks­lo me­tų iš­va­ka­rė­se ren­gia­ma Ži­nių die­na, ku­rios me­tu pa­svei­ki­na­mi tais me­tais dip­lo­mus įsi­gi­ję įmo­nės dar­buo­to­jai. Šie­me­tė­je tra­di­ci­nė­je šven­tė­je pa­svei­kin­ta de­šimt uni­ver­si­te­tus ir aukš­tą­sias ne­uni­ver­si­te­ti­nes mo­kyk­las bai­gu­sių ab­sol­ven­tų.

Įmonės generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas, sveikindamas žvaliai nusiteikusius diplomuotus darbuotojus, pagyrė jaunus žmones, keliančius bendrovės gerovę ne tik darbu, bet ir siekiančius žinių. Šiais metais net devyni iš dešimties absolventų baigė Kauno technologijos universitetą.

„Ši aukštoji mokykla glaudžiausiai susijusi su „Achema“, todėl labai džiugu, kad visos šiame universitete įgytos specialybės yra susietos tiek su darboviete, tiek ir su kiekvieno absolvento profesine kryptimi“, – sakė R. Miliauskas.– „Įmonė po truputį keičiasi, jaunėja, todėl skatiname darbuotojus nuolat atnaujinti žinias, tobulėti.“

Bendrovė išlieka vienu geidžiamiausių darbdavių regione, o darbuotojų kaitos procentas siekia 6,6 proc.

„Achemos“ generalinis direktorius atkreipė dėmesį į tai, kad didžioji dalis studijas baigusių darbuotojų yra įmonės naujokai, turintys nuo 4 mėnesių iki 2 metų darbo stažą, tik kelis darbuotojai dirba ilgiau – 9 ir 11 metų. Dauguma pasveikintų absolventų į įmonės kolektyvą įsiliejo dar studijuodami, tikslingai rinkdamiesi praktiką ir būsimąjį darbą būtent azoto trąšų gamykloje.

„Linkiu, kad šis žinių ir mokslo kelias būtų didelė pradžia į ateitį, o studijų metais įgytas teorines žinias sėkmingai pritaikytumėte mūsų bendrovėje, gerindami ir keldami jos rezultatus“, – linkėjo bendrovės „Achema“ vadovas Ramūnas Miliauskas.

2014 metais diplomus įsigijo 5, 2015-aisiais – 6, pernai – 9 bendrovės darbuotojai. Įmonės personalo ir bendrųjų reikalų direktoriaus Gitenio Subačiaus vertinimu, šiemet pastebėta pažanga – į bendruomenę įsiliejo 10 absolventų. „Džiugina faktas, kad visos specialybės, kurias įsigijo šie jauni žmonės, yra būtinos įmonei. Manau, tai labai svarbu tiek pačiam darbuotojui, tiek ir visai bendrovei“, – akcentavo G. Subačius.

Šiemet vienas absolventas įsigijo elektros energijos specialybę, keturi – chemijos inžineriją, du aplinkos inžineriją, vienas – pramonės inžineriją ir ekonomiką, du – mechaniko inžineriją.

Šiais metais „Achemą“ papildė penki magistrai, keturi bakalaurai ir vienas profesinis bakalauras. Visi paskatinti gėlių žiedais ir atminimo dovanomis.

Kęstučio Putelio nuotrauka

AB „Achema“ – viena iš nedaugelio įmonių Lietuvoje, pagerbianti metų absolventus. Šiemetė Žinių diena surengta jau vienuoliktą kartą. Iš 1400 bendrovės darbuotojų net 39 proc. turi aukštąjį ir neuversitetinį aukštąjį išsilavinimą, 16 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą.