Vyriausybė patvirtino prielaidas gamtinių dujų rinkai kurti
Bal­ti­jos ša­lys ir Suo­mi­ja per ar­ti­miau­sius me­tus ke­ti­na su­kur­ti re­gio­ni­nę du­jų rin­ką. Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė tam rei­ka­lin­giems Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams, ku­riuos par­en­gė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja.

„Įstatymo projektu siūloma, pirma, nustatyti regioninės dujų rinkos suformavimo principus ir sudaryti teisinį pagrindą toliau formuoti regioninės rinkos zoną. Antra, perkelti Europos Sąjungos teisės nuostatas, kuriomis stiprinama pažeidžiamų gamtinių dujų vartotojų grupių apsauga, o nebuitiniams dujų vartotojams suteikiama daugiau lankstumo dėl atsargų kaupimo“, – per Vyriausybės posėdį kalbėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Teisės aktų pakeitimai reglamentuos regioninės rinkos zonos suformavimo, veikimo ir kainodaros nustatymo principus, kontrolės ir priežiūros mechanizmus. Pasak ministro, tai bus pirmas toks nacionalinių dujų rinkų integravimo atvejis Europoje. „Regioninės dujų rinkos zona leistų mažinti dujų transportavimo išlaidas. Supaprastintos tarpvalstybinio dujų tiekimo taisyklės sukurtų patrauklesnę aplinką naujiems dujų tiekėjams, o tai sudarytų sąlygas vartotojams įsigyti dujų už konkurencingesnę kainą“, – teigiama ministerijos pranešime.

Pasak ministerijos, šiuo metu teisinis reguliavimas nėra pakankamas siekiant integruoti Lietuvos nacionalinę dujų rinką į kuriamą Baltijos šalių ir Suomijos regioninę dujų rinką. Įstatymo pakeitimais norima dujų perdavimo reguliavimą klasifikuoti pagal ES reglamentą. Dabar reguliuojamų kainų viršutines ribas tvirtina Kainų komisija. Ministerija pasiūlė papildyti įstatymą ir nustatyti, kad komisija turi reguliuoti ir pajamų viršutines ribas.

Nacionaliniuose teisės aktuose nėra įgyvendintos ir ES reglamento nuostatos, nustatančios pažeidžiamų dujų vartotojų apsaugą bei valstybių narių bendradarbiavimą ištikus dujų tiekimo krizei.

Atitinkami teisės aktų pakeitimai, būtini regioninei dujų rinkai suformuoti, atliekami Estijoje, Latvijoje ir Suomijoje. Atskiras nacionalines dujų rinkas planuojama integruoti iki 2020 metų.