Vyrai investuoja, o moterys – taupo ir planuoja
Pa­grin­di­niai vy­rų ir mo­te­rų in­ves­ta­vi­mo tiks­lai su­tam­pa, ta­čiau in­ves­tuo­jan­čių vy­rų Lie­tu­vo­je yra dau­giau nei mo­te­rų. Ki­ta ver­tus, mo­te­rys daž­niau tau­po, ati­džiau se­ka šei­mos iš­lai­das svar­biau­siems po­rei­kiams bei su­da­ro fi­nan­si­nius pla­nus il­ges­niam lai­kui nei vy­rai. To­kius in­ves­ta­vi­mo ir tau­py­mo skir­tu­mus tarp ly­čių at­sklei­dė ty­ri­mas.

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ užsakymu šių metų vasarį „Spinter tyrimų“ atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, per porą metų taupančių moterų dalis beveik nepakito, o vyrų sumažėjo, tačiau investuojančių dalis per tą patį laikotarpį panašiai didėjo tarp abiejų lyčių atstovų.

Moterys sutaupo, bet mažiau

Į klausimą, ar asmeniškai taupo, šiemet teigiamai atsakė 66,3 proc. moterų ir 57,6 proc. vyrų. Vis dėlto moterys sutaupo mažesnes sumas, negu vyrai. 31,4 proc. moterų nurodė per mėnesį sutaupančios 21–50 eurų, dar beveik 30 proc. moterų pavyksta sutaupyti 51–100 eurų. Vyrų, per mėnesį sutaupančių 21–50 eurų, buvo 26,1 proc., o sutaupančių 51–100 eurų – 38,6 procento.

Moterys ne tik yra labiau linkusios taupyti, bet ir atidžiau bei ilgesniam laikotarpiui planuoja finansus. Jos, palyginti su vyrais, geriau žino, kiek per mėnesį išleidžia savo ar šeimos svarbiausiems poreikiams: teigiamai į šį klausimą atsakė 82,8 proc. moterų ir 78,4 proc. vyrų. Be to, savo šeimos finansinį planą sudaro 23,8 proc. moterų ir 21,4 proc. vyrų.

Beveik ddvigubai didesnė moterų dalis (21,3 proc.) turi ilgiau nei 10 metų siekiantį finansinį planą (tokių vyrų – tik 10,9 proc.). Beveik trečdalis moterų ir dešimtadalis vyrų teigė turį finansinį planą dvejiems.

„Apklausa rodo, kad moterys Lietuvoje yra taupesnės ir labiau planuoja savo bei šeimos finansus negu vyrai. Savo ruožtu norime atkreipti dėmesį, kad planuoti finansus verta kuo ilgesniam laikotarpiui – tai leidžia efektyviau siekti finansinių tikslų ir būti geriau pasirengus ir lauktiems, ir netikėtiems gyvenimo įvykiams“, – pastebi „INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė Dalia Kolmatsui.

Dažniausiai investuoja į pensijų fondus

Moterys yra taupesnės, o vyrai aktyviau investuoja. Šių metų apklausos duomenimis, Lietuvoje yra 19,3 proc. vyrų ir 15,9 proc. moterų, kurie investuoja savo lėšas. 71,1 moterų ir 70,4 proc. vyrų investuotų aktyviau, jei turėtų daugiau pinigų.

Tarp kitų paskatų investuoti moterys dažniau nurodė, kad reiktų geriau išmanyti finansų rinkas – beveik 32 proc., o 29 proc. moterų nurodė norinčios garantuotos investicinės grąžos. Geresnio rinkų išmanymo poreikis buvo aktualus 24 proc. vyrų, o garantuota investicinė grąža paskatintų investuoti 23,4 proc. vyrų.

Vyrai dažniau nurodė, kad norint investuoti, reikia turėti aiškų tikslą – tai svarbu 21,5 proc. vyrų ir beveik 19 proc. moterų. Kaip pagrindinį tikslą, kam tikisi arba tikėtųsi sukaupti lėšų investuodami, beveik pusė apklaustųjų (49,2 proc. vyrų ir 47,6 proc. moterų) nurodė papildomas pajamas šalia pagrindinio uždarbio, kiek mažiau – lėšas pensijai (apie 47,5 proc. ir vyrų, ir moterų). Ketvirtadaliui vyrų ir moterų kitas svarbus tikslas – vaikų studijos, ketvirtoje vietoje – būstas (23 proc. vyrų, 21 proc. moterų).

Daugiausiai šiuo metu investuojama į pensijų fondus – juos renkasi 56 proc. vyrų ir beveik 52 proc. moterų. Antroje vietoje – kaupiamasis gyvybės draudimas (44 ir 45,9 proc.). Trečiojoje vietoje – indėliai, į kuriuos investuoja apie trečdalį apklaustųjų, ketvirtoje – nekilnojamasis turtas – jį renkasi 24,2 proc. vyrų ir 22,4 proc. moterų.

2016 metais atliktos apklausos duomenimis, investavo 15,5 proc. vyrų ir 10,5 proc. moterų.

„Pastaraisiais metais daugėja ir investuojančių vyrų, ir moterų. Dauguma jų renkasi tokį investicinį produktą kaip pensijų fondai, tačiau dar nedaug gyventojų žino trečios pakopos pensijų fondus, nors juose rekomenduojama kaupti kartu su antros pakopos pensijų fondu, norint priartėti prie 80 proc. ligtolinių pajamų sulaukus pensinio amžiaus“, – sakė D. Kolmatsui.