VPT: Finansų ministerija turi nutraukti 600 tūkst. eurų vertės konkursą
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­ri nu­trauk­ti 600 tūkst. eu­rų ver­tės vie­šo­jo sek­to­riaus aps­kai­tos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (VSA­KIS) plė­tros kon­kur­są, par­eiš­kė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT). Tar­ny­bos ver­ti­ni­mu, kon­kur­so rei­ka­la­vi­mai ri­bo­ja kon­ku­ren­ci­ją.

VPT taip pat pažymi, kad nuo 2013 metų ministerijai šias paslaugas teikia tas pati įmonė, ji vienintelė dalyvavo ir paskutiniame konkurse.

Atviri VPT duomenys rodo, kad sistemą 2009 metais už 1,97 mln. eurų diegė bendrovė ERP, o nuo 2013-ųjų paslaugas teikia „Alna Business Solutions“.

Pasak VPT, ministerijos nustatytas reikalavimas tiekėjui būti tinkamai įgyvendinus mažiausiai vieną tokį projektą Finansų ministerijos naudojamų sistemų pagrindu riboja konkurenciją.

„Tiekėjų gebėjimus sėkmingai teikti paslaugas galėtų patvirtinti ne tiekėjo vykdytų sutarčių skaičius, bet specialistų, kuriuos tiekėjas pasitelktų, kompetencija, nes tiekėjas vykdęs panašią sutartį, reikiamų specialistų jau gali nebeturėti“, – rašoma tarnybos dokumente.

VPT manymu, reikalavimas tiekėjui turėti gamintojo suteiktą teisę diegti ar modifikuoti ministerijos naudojamą „SAP Business Objects“ ar lygiavertę programinę įrangą neturėtų būti įtrauktas į kvalifikacinius reikalavimus.

Be to, tarnybos manymu, ministerijos sprendimas, jog už paslaugas būtų atsiskaitoma pagal nurodytą bendrą valandinį įkainį, yra neracionalus, nes leidžia tiekėjui pasiūlyti mažą valandinį įkainį, o sutarties metu nurodyti ilgesnę paslaugų trukmę nei kito tiekėjo, siūlančio didesnį valandinį įkainį.

Finansų ministerija, VPT nuomone, tokiuose pirkimuose turėtų svarstyti galimybę sudaryti preliminarias sutartis su keliais tiekėjais ir, esant poreikiui, įsigyti konkrečias paslaugas, atnaujinti tiekėjų varžymąsi.