Vartojimo kreditų reklama – po Lietuvos banko didinamuoju stiklu
Lie­tu­vos ban­kas ir šie­met ati­džiai ste­bės, kaip rek­la­muo­ja­mi var­to­ji­mo kre­di­tai ir kaip jų da­vė­jai pa­si­mo­kė iš anks­čiau pa­da­ry­tų klai­dų. Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos ban­kas iš­nag­ri­nė­jo apie dvi­de­šimt skun­dų dėl ga­li­mai ne­tin­ka­mos var­to­ji­mo kre­di­tų rek­la­mos, at­li­ko pen­kis su tuo su­si­ju­sius ty­ri­mus ir už nu­sta­ty­tus tei­sės ak­tų pa­žei­di­mus sky­rė be­veik 190 tūkst. Eur bau­dų.

„Vartojimo kreditai siejami su finansiniais įsipareigojimais, kurie gali trukti ne vienus metus ir nemažai kainuoti. Jeigu žmogus domisi galimybe imti tokį kreditą, jis turi gauti aiškią, tikslią ir teisingą informaciją apie paslaugą, kad galėtų palyginti pasiūlymus rinkoje ir pasirinkti jam priimtiniausią variantą“, – pranešime spaudai sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Vartojimo kreditai 2018 m. buvo viena iš aktyviausiai vartotojams siūlomų ir reklamuojamų finansinių paslaugų. Tai lėmė didėjanti konkurencija tarp šių kreditų davėjų. Stebėdama, kaip siūlomos šios paslaugos, Priežiūros tarnyba nustatė atvejų, kai vartojimo kreditų davėjai reklamoje paryškindavo patrauklias pasiūlymo sąlygas (nedideles palūkanas, tam tikrų mokesčių netaikymą ir pan.), o mažiau patrauklius, tačiau vartotojams svarbius pasiūlymo aspektus reklamose pateikdavo mažesniu šriftu arba rodydavo per trumpai.

Kaip reikia traktuoti ir tinkamai vykdyti vartojimo kreditų paslaugų reklamai keliamus teisės aktų reikalavimus, Lietuvos bankas yra išsamiai paaiškinęs Finansinių paslaugų reklamos gairėse. Atsižvelgdama į didelį transliuojamos reklamos srautą, 2018 m. viduryje Priežiūros tarnyba pakartotinai atkreipė rinkos dalyvių dėmesį į svarbiausius tipinio pavyzdžio pateikimo aspektus, šiuo klausimu juos nuolat konsultavo.

Pagrindinis reklamos akcentas – tipinis pavyzdys – turi išsiskirti iš kitos vartojimo kreditų reklamoje teikiamos informacijos, o jo tekstas neturi būti pateiktas mažesniu ar sunkiau įskaitomu šriftu, palyginti su kita reklamoje teikiama informacija apie su vartojimo kreditais susijusias išlaidas. Be to, tipinis pavyzdys reklamoje turi būti rodomas tiek, kad vartotojui užtektų laiko jį visą perskaityti.

„Siekiame, kad reklama būtų teisinga ir korektiška. Jeigu rinkos dalyviams kiltų klausimų, kaip tai užtikrinti, mes jiems padėsime konsultacijomis, tačiau netinkamos reklamos, kaip ir anksčiau, netoleruosime“, – sako V. Valvonis.

Priežiūros tarnybos vadovas priminė, kad nuo 2018 m. birželio vidurio buvo sugriežtinti finansinių paslaugų teikimą reglamentuojantys įstatymai. Vienas iš pokyčių – padidintas maksimalus galimos taikyti baudos už pažeidimus dydis. Už vartojimo kreditų reklamos pažeidimus juridiniam asmeniui gali būti skirta iki 5 proc. jo bendrųjų metinių pajamų bauda (prieš tai buvo taikoma 0,1 % bendrųjų metinių veiklos pajamų riba).