Valstybei siūlo drausti Lietuvoje gyvenančius kitų šalių pensininkus
Sei­me re­gis­truo­tas siū­ly­mas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu vals­ty­bės sąs­kai­ta draus­ti ne tik pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­sius mū­sų ša­lies gy­ven­to­ju, ku­riems pen­si­ja skir­ta pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, bet ir tuos Lie­tu­vos pi­lie­čius, ku­rie gy­ven­da­mi mū­sų vals­ty­bė­je gau­na Bal­ta­ru­si­jos, Ukrai­nos ar ki­tų tre­čių­jų ša­lių pen­si­jas.

Esą tokiu būdu būtų užtikrinimas lygiavertiškumas ir lygiateisiškumas visų Lietuvos piliečių bei Konstitucijoje numatyta vienoda galimybė į nemokamą gydymą valstybinėse gydymo įstaigose.

Keisti Sveikatos draudimo įstatymą siūlo parlamentarė Vida Ačienė. Pasak jos, pagal pasirašytas dvišales sutartis tarp Lietuvos ir kitų šalių dėl socialinės apsaugos, yra numatyta tvarka, kuria vadovaujantis yra mokamos senatvės pensijos. Šiose sutartyse yra nurodyta, kad pagal abiejų šalių ar pagal vienos šalies teisės aktus gaunantiems pensijas asmenims taikomi tos šalies, kurios teritorijoje jie nuolat gyvena, sveikatos draudimo teisės aktai. Tad pagal šių sutarčių nuostatas, pensinio amžiaus asmenims, turėtų būti užtikrinamas sveikatos draudimas, jeigu jie nuolat gyvena Lietuvoje.

„Tačiau dabar galiojantis Sveikatos draudimo įstatymas to nenumato. Asmenys, gaunantys kitos šalies pensiją, nuolat gyvenantys Lietuvoje, turintys mūsų šalies pilietybę, nėra apdrausti privalomu sveikatos draudimu, nors daugelis iš jų iki išvykimo į kitą šalį turi darbo stažą Lietuvoje. Kitų šalių pensijos, kurias gauna mūsų šalies piliečiai yra gana mažos. Pavyzdžiui Baltarusijos pensija siekia iki 150 eurų, iš kurių norint gauti medicinos paslaugas jie privalo mokėti sveikatos draudimo mokestį“, – teigė V. Ačienė.

Todėl ji siūlo apdraustaisiais valstybės lėšomis laikyti ir tuos Lietuvos piliečius, kurie nuolat gyvena Lietuvoje, bet gauna kitos šalies pensiją ar šalpos kompensaciją pagal pasirašytas dvišales socialinės apsaugos sutartis. Kiek tokių asmenų yra, parlamentarė nedetalizuoja, kaip ir to, kiek tokia jos siūloma pataisa kainuotų valstybės biudžetui.