Vaiko pinigams reikia papildomų 130,2 mln. eurų
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui vai­ko pi­ni­gus nuo ki­tų me­tų pra­džios di­din­ti 20 eu­rų iki 50 eu­rų ki­tais me­tais rei­kė­ti pa­pil­do­mų 130,2 mln. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to. Mi­nis­te­ri­ja penk­ta­die­nį re­gis­tra­vo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl vai­ko pi­ni­gų di­di­ni­mo. Pro­jek­te taip pat siū­lo­ma, kad gau­sio­se ir ne­pa­si­tu­rin­čio­se šei­mo­se au­gi­na­miems vai­kams pa­pil­do­mai ski­ria­mos iš­mo­kos dy­dis bū­tų vie­no­das – 20 eu­rų.

Skaičiuojama, kad pritarus vaiko pinigų didinimui, tam kitąmet biudžete iš viso reikėtų numatyti apie 350 mln. eurų.

Nuo šių metų sausio šalies vaikams skiriama 30 eurų išmoka, pakeitusi pajamų mokesčio lengvatą, per mėnesį vaikus auginantiems dirbantiems tėvams leidusią už vieną vaiką susigrąžinti iki 30 eurų.

Mažai uždirbantiems arba daugiavaikiams tėvams mokamos papildomos išmokos. Jiems išmoka sudaro 58,5 euro už vaikus iki dvejų metų ir 45,2 euro – už vyresnius vaikus.

Sausio mėnesį savivaldybes užplūdus prašymams dėl vadinamųjų vaiko pinigų, šios nespėjo jų įvertinti ir išmokos tėvus pasiekė kovą-balandį.