Už išardytą ruožą Latvija reikalauja daugiau – per 82 mln. eurų
Lat­vi­jos ge­le­žin­ke­liai ir jos an­tri­nė įmo­nė „LDz Car­go“ iš „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ iš vi­so rei­ka­lau­ja 82,32 mln. eu­rų kom­pen­sa­ci­jos dėl prieš de­šimt­me­tį iš­ar­dy­to ge­le­žin­ke­lio ruo­žo iš Ma­žei­kių į Lat­vi­jo­je esan­čią Ren­gę.

„Lietuvos geležinkeliai“ pirmadienį pranešė sulaukę Latvijos geležinkelių reikalavimo padengti 57 mln. eurų nuostolius.