Tūkstančiai įmonių permoka už elektros energiją
Lie­tu­vo­je vei­kian­čios vers­lo įmo­nės jau dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus ga­li pirk­ti elek­tros ener­gi­ją lais­vo­jo­je rin­ko­je, bet maž­daug 30 tūkst. jų vis dar pa­sik­liau­ja ga­ran­ti­niu tie­ki­mu. Kiek­vie­ną mė­ne­sį už elek­tros ener­gi­ją jos mo­ka kin­tan­čias su­mas ir ri­zi­kuo­ja pa­tir­ti reikš­min­gų pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) teigimu, nuo rugpjūčio garantinio elektros energijos tiekimo kainos apskaičiavimo tvarka pasikeitė – kaina juridiniams asmenims keičiasi kas mėnesį. Ji nustatoma prie ankstesnį mėnesį „Nord Pool“ biržoje susiformavusios kainos pridedant 25 proc. siekiančią maržą. Taigi biržos kaina kaskart padauginama iš koeficiento, kurio dydis siekia 1,25. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, rugsėjo garantinio tiekimo kaina buvo net 73,7875 eurų už 1 MWh, arba 0,0737875 euro už 1 kWh. Ji buvo apskaičiuota rugpjūtį „Nord Pool“ biržoje fiksuotą kainą 59,03 euro už 1MWh padauginus iš minėto koeficiento. Tokiu pat principu apskaičiuota spalio garantinio tiekimo kaina siekia 73,8875 eurų už 1 MWh.

Pasak pranešimo spaudai, elektros energijos kaina „Nord Pool“ Lietuvos zonoje, nulemianti ir garantinio tiekimo kainą, nuosekliai auga visus šiuos metus. Pirmaisiais metų mėnesiais elektros brangimą lėmė šalti ir sausi orai, jungčių „NordBalt“ ir „Estlink“ prastovos, o vėliau – šilti, sausi orai ir sparčiai mažėjęs vandens lygis hidroelektrinių rezervuaruose. Kainai didėti turi įtakos ir brangstančios dujos, anglys, taršos leidimai. Kainų mažėjimas artimiausiais mėnesiais neprognozuojamas.

Elektros energijos poreikis priklauso tiek nuo konkrečios įmonės dydžio, tiek nuo jos veiklos pobūdžio, tiek ir nuo sezoniškumo. „Elektrum Lietuva“ duomenimis, didelė gamybos įmonė per metus gali suvartoti apie 8,3 tūkst. MWh, o prekybos įmonė – apie 15 tūkst. MWh elektros energijos. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių suvartojimas siekia apie 265 MWh per metus. Laisvojoje rinkoje elektros energiją perkančios įmonės, nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio ir suvartojamo elektros energijos kiekio, gali pasirinkti sau tinkamiausią tiekėją ir sąlygas, užsitikrinti kainų stabilumą.

„Lietuvos žinių“ inf.