Toliau stringa privalomos atliekų apskaitos sistemos diegimas
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ša­lies ūkio su­bjek­tams iki gruo­džio 1 die­nos pra­tęs ša­lies įmo­nėms pri­va­lo­mą Vie­nin­gos ga­mi­nių, pa­kuo­čių ir at­lie­kų aps­kai­tos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (GPAIS) tai­ky­mą

Aplinkos ministras parengė įsakymą, kuriuo tikslinamas tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas ir dviems mėnesiams pratęsiamas GPAIS pereinamasis laikotarpis.

Atideda ne pirmą kartą

Tai jau trečias kartas kartas, kai atidedamas prisitaikymo prie gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemos laikotarpis. Metų pradžioje ministerija GPAIS pereinamąjį laikotarpį pratęsė iki birželio. Vėliau – privalomą apskaitą atidėjo dar trims mėnesiams – iki spalio 1 dienos.

Verslas tuomet jau tuomet parspėjo, kad šio termino pasirengti dirbti su GPAIS nepakaks dėl finansinių ir žmogiškų išteklių trūkumo. Mat visus šiuos metus GPAIS veikė su trikdžiais, jie nebuvo šalinami, o ministerija vengė atviros ir dalykškos diskusijos su verslu.

Duomenis per GPAIS sistemą turėtų teikti apie 25 tūkst. įmonių ir organizacijų. Tai gamintojai ir importuotojai, tiekiantys į rinką apmokestinamus gaminius ir pakuotes, prekybos įmonės, pramonės įmonės, atliekų tvarkytojai, surinkėjai, perdirbėjai, atliekų eksportuotojai, tarpininkai, užsiimantys atliekų prekyba, savivaldybės, regioniniai atliekų tvarkymo centrai.

Iki šiol iš 25 tūkst. Lietuvos įmonių naudotis GPAIS buvo pasirengusios vos kelios dešimtys gamintojų ir importuotojų.

Lietuvos pramonininkų konfederacija ir kitos verslo asociaijos dar pernai siūlė atidėti GPAIS diegimą, kol ministerija patobulins su trikdžiais diegiamą programą, kad ją būtų galima suderinti su įmonių naudojamomis apskaitos sistemomis. Verslo manymu, ne nauji atidėjimo terminai, o konkretus veiksmų planas padėtų pasirengti dirbti su naująja sistema.

Valdininkai kaltę verčia verslui

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Agnė Bagočiutė, šįkart papildomą laiką įgusti naudotis GPAIS ūkio subjektams nutarta suteikti, atsižvelgus į gaunamus gausius jų paklausimus, susijusius ne tik su techniniais dalykais, bet ir su teisės aktų reikalavimais.

Atsakant į šiuos paklausimus, pasak jos, išaiškėjo nemažai atvejų, kai iki GPAIS įdiegimo dalis įmonių apskaitą tvarkė netinkamai interpretuodamos teisės aktų nuostatas. Tai neva dar kartą patvirtina, kad „GPAIS užtikrina skaidresnę ir patikimą atliekų apskaitą, veiksmingesnę ir operatyvesnę atliekų tvarkymo sistemos dalyvių kontrolę“.

Ministerijos pranešime teigiama, kad GPAIS leidžia sumažinti administracinę naštą, nes sudaro galimybę turėti visą reikalingą informaciją vienoje sistemoje, pakartotinai neįvedinėti pirminiuose registruose esančių duomenų, automatiškai atvaizduoti duomenis kitų atliekų sistemos dalyvių apskaitoje, atlikti automatines patikras, apskaičiuoti suminius duomenis, automatiškai formuoti ataskaitas. „Tačiau šie privalumai bus pasiekiami tik su sąlyga, kad visi šios sistemos dalyviai reikiamai atliks savo pareigą“, – rašoma ministerijos pranešime.

Prognozavo chaosą

Savo ruožtu verslas tvirtina, jog išsako savo pageidavimus, tačiau pasigenda grįžtamojo ryšio iš Aplinkos ministerijos, kuri savo sprendimų esą neargumentuoja ir neaiškina. Konstruktyvi diskusija tarp verslininkų ir valstybės tarnautojų iš esmės nevyksta. Kelis mėnesius į posėdį nesirinko darbo grupė, į kurią įeina Aplinkos ministerijos ir verslo asociacijų atstovai.

Verslas dar šių metų pradžioje prognozavo, kad dirbti su apskaitos sistema tinkamai nepasirengta, todėl spėjo, jog GPAIS veiks su trikdžiais ir klaidomis, o tokių klaidų pasekmės bus itin skaudžios.

„Lietuvos žinios“ rašė, kad tūkstančiai įmonių nuo metų pradžios turėjo rankiniu būdu perkelti į GPAIS milžinišką kiekį duomenų. Verslas kalbėjo, kad tai beprasmis darbas, nes galima sutvarkyti taip, kad duomenys būtų automatiškai perkeliami iš įmonių naudojamų apskaitos sistemų.

Nuo šių metų pradžios pradėjusi veikti GPAIS nebuvo parengta perkelti duomenis iš verslo valdymo sistemų. Nebuvo parengtos ir duomenų integravimo techninės specifikacijos. Dėl to įmonės negalėjo samdyti programuotojų, kurie pritaikytų verslo sistemas dirbti su GPAIS.

Nuo 2018 metų sausio įmonių darbuotojai į GPAIS turėjo suvesti duomenis, o tai daugeliu atveju buvo neįmanoma. Mat duomenų kiekis toks, kad jiems suvesti reikėtų ne kelių mėnesių, bet visų metų.

Nuo šių metų pradžios pradėjusi veikti GPAIS nebuvo parengta perkelti duomenis iš verslo valdymo sistemų.

Įmonės šiuos duomenis teikė naudodamosis savomis verslo valdymo ir apskaitos sistemomis. Joms buvo išleista nemažai lėšų. Šias sistemas, pasak verslo, būtų galima suderinti darbui su GPAIS, kad duomenys būtų importuojami automatiškai. Būtent taip veikia kai kurios anksčiau sukurtos sistemos, kuriomis naudojantis, įmonės teikia duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Verslas taip pat kėlė klausimą dėl kai kurių reikalavimų optimizavimo. „Pradėjus dirbti, pamačius sistemos veikimo principus, akivaizdžiai pasirodė, jog kai kurie reikalavimai yra pertekliniai. Ir mes primygtinai prašome diskutuojant su verslu juos peržiūrėti, – sakė Raminta Radavičienė, LPK Energetikos infrastruktūros ir apkinkosaugos departamento ekspertė. – Dalis šių reikalavimų nepagerina apskaitos, o tik sukuria nepamatuotai didelę, nereikalingą, betikslę administracinę naštą.“

Nors taikyti vieningą apskaitos sistemą, verslo požiūriu, tinkamai nėra pasirengta, pramoninkai iš esmės pritarė sistemos diegimo tikslams – užkardyti atliekų apskaitos ir kontrolės piktnaudžiavimus, nusikalstamą veiklą atliekų tvarkymo sektoriuje, rinkti tikslius duomenis realiu laiku.

Pačios verslo organizacijos ne kartą kėlė iniciatyvas, kad Lietuvai reikia vieningos apskaitos sistemos, nes ji ne tik valstybei padėtų kontroliuoti sektorių, bet ir įmonėms – turėti patikimus duomenis, lengviau planuoti investicijas ir veikti konkurencinėmis sąlygomis.

Apskaitą naudodamiesi GPAIS teisės aktais nustatytais atvejais ir tvarka turės vykdyti atliekų darytojai, atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį, rūšį, vykdomą veiklą, įmonės dydį, taip pat atliekų tvarkytojai, gamintojai ir importuotojai, teikiantys į rinką gaminius ir pakuotes.