Tinkamas atstovavimas – laimingi darbuotojai
Ke­le­rius me­tus dir­bu di­de­lė­je įmo­nė­je, bet vi­sas mū­sų sky­rius yra ne­pa­ten­kin­tas dar­bo tvar­kos tai­syk­lė­mis, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu. No­rė­čiau pa­si­kal­bė­ti su įmo­nės va­do­vu, kaip tai bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti. Ar ga­liu ini­ci­juo­ti dar­buo­to­jų ir darb­da­vio dia­lo­gą?

Jei kalbama apie visiems ar grupei įmonės darbuotojų svarbius klausimus, pvz., darbo užmokestį arba darbo tvarkos taisykles, reikia galvoti ne apie individualų susitarimą, o apie socialinio dialogo plėtojimą su darbdaviu. Tokiais atvejais socialiniame dialoge (socialinėje partnerystėje) su darbdaviu darbuotojams atstovauja jų atstovas. Tai gali būti profesinė sąjunga, darbo taryba arba darbuotojų patikėtinis. Kaip ir kada renkama darbo taryba, darbuotojų patikėtinis, jų įgaliojimai – numatyta ir apibrėžta Darbo kodekse. Pavyzdžiui, darbo taryba darbdavio iniciatyva sudaroma, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau. Išskyrus tuos atvejus, kai įmonėje jau veikia profesinė sąjunga ir jai priklauso daugiau kaip trečdalis visų darbuotojų.

Vienoje darbovietėje gali veikti ir keli darbuotojų atstovai. Pvz., jei įmonėje nėra profesinės sąjungos, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis taip pat gali atstovauti darbuotojams arba veikti kartu su profesine sąjunga. Jie dalyvauja informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriomis darbuotojai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. Darbuotojų atstovų veikla turi būti organizuota ir vykdoma jiems bendradarbiaujant ir taip, kad bendrieji darbuotojų interesai bei teisės būtų ginami kuo veiksmingiau.

Taip pat reikėtų pridurti, kad nors socialiniame dialoge (socialinėje partnerystėje) darbuotojai dažniausiai dalyvauja per savo atstovus, jie pažeistas teises gali ginti ir individualiai. Pavyzdžiui, kreiptis į darbo ginčų komisijas ar imtis kitokių teisėtų veiksmų.

Jei norėtumėte išsamiau sužinoti apie darbuotojų atstovavimą, kviečiame konsultuotis su Valstybine darbo inspekcija arba įsilieti į socialinį dialogą internete adresu www.socdialogas.lt.

Užs. AR-2857