Tik novatoriškas požiūris į istoriją gali sudominti
Lie­tu­vo­je daž­nai dis­ku­tuo­ja­ma įvai­riais is­to­ri­niais klau­si­mais, ta­čiau tarp jau­ni­mo vis dar ga­jus ma­ny­mas, kad is­to­ri­ja tė­ra fak­tų ka­li­mas prieš mo­kyk­li­nį at­sis­kai­ty­mą. To­kį po­žiū­rį iš­ju­din­ti ir pa­ska­tin­ti jau­nus žmo­nes do­mė­tis mū­sų pra­ei­ti­mi ga­li­ma pa­si­tel­kus šiuo­lai­ki­nes ino­va­ci­jas. Tai pa­da­ry­ti sten­gia­si Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgy­ven­di­na­mas moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo pro­jek­tas „Or­bis Li­tua­niae“.

Nau­jas po­žiū­ris į senovę

Idė­ja nau­jai pa­pa­sa­ko­ti Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) is­to­ri­ją ki­lo pro­jek­tui va­do­vui Žil­vi­nui Jan­čo­rui. At­lik­tos vi­suo­me­nės apk­lau­sas ro­do, kad jau­nus žmo­nes itin do­mi­na mi­tais ir le­gen­do­mis api­pin­ta LDK is­to­ri­ja, ta­čiau in­for­ma­ci­jos vie­šo­jo­je erd­vė­je apie ją trūks­ta. Taip at­si­ra­do ini­cia­ty­va su­kur­ti por­ta­lą www.ldkis­to­ri­ja.lt, ku­ria­me bū­tų pa­sa­ko­ja­mos įvai­rios to me­to žmo­nių gy­ve­ni­mo įdo­my­bės, o teks­tus pa­pil­dy­tų vi­zua­li­nė me­džia­ga, taip ap­jun­giant moks­li­nin­kų tu­ri­mas ži­nias tu tech­no­lo­gi­nė­mis nau­jo­vė­mis.

Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bu­vo pa­si­telk­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Is­to­ri­jos fa­kul­te­te ir ki­to­se įstai­go­se dir­ban­čių pro­fe­sio­na­lių is­to­ri­kų pa­gal­ba. „Pag­rin­di­niai pro­jek­to rams­čiai bu­vo VU Is­to­ri­jos fa­kul­te­to dės­ty­to­jai R. Pe­traus­kas, A. Va­si­liaus­kas ir E. Sa­viš­če­vas, po to ko­man­da iš­au­go iki 50 moks­li­nin­kų, ku­rie su­kū­rė be­veik 700 straips­nių įvai­rio­mis te­mo­mis“, – pro­jek­tą api­bū­di­na Ž. Jan­čo­ras.

Ar­tė­jan­ti Lie­tu­vos var­do pa­mi­nė­ji­mo tūks­tant­me­čio šven­tė di­di­no vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mą pra­ei­ti­mi, ypač LDK is­to­ri­ja, tai su­tei­kė pa­pil­do­mą pos­tū­mį pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui.

Žilvinas Jančoras / Asmeninio archyvo nuotrauka

Ku­riant gra­fi­nę ir vi­deo me­džia­gą, ku­ri ly­di is­to­ri­kų teks­tus, bend­ra­dar­biau­ta su kom­pa­ni­ja „Gau­mi­na“. „Kar­tais bū­da­vo nu­pie­šia­mas dva­re gu­lin­tis ka­ti­nas, o at­ėję is­to­ri­kai sa­ky­da­vo, kad ne, taip bū­ti ne­ga­li, nes ka­ti­nų tuo me­tu Lie­tu­vo­je dar ne­bu­vo“, – pri­si­me­na Ž. Jan­čo­ras.

Jis pa­brė­žia, jog pro­jek­tu pir­miau­siai no­rė­ta su­do­min­ti jau­ni­mą, to­dėl di­de­lė svar­ba bu­vo tei­kia­ma vi­zua­li­nei tink­la­la­pio pu­sei, kar­tu sten­gian­tis iš­lai­ky­ti moks­li­nį tiks­lu­mą. Tad vi­sa tink­la­la­py­je www.ldkis­to­ri­ja.lt pa­tei­kia­ma me­džia­ga ga­li bū­ti nau­do­ja­ma ir edu­ka­ci­niais tiks­lais.

Ga­li­my­bė mokslininkams

Pro­jek­te da­ly­va­vu­sio VU Is­to­ri­jos fa­kul­te­to de­ka­no R. Pe­traus­ko tei­gi­mu, moks­li­nin­kus pri­kal­bin­ti da­ly­vau­ti pro­jek­te ne­bu­vo su­nku. „Pa­si­ro­dė, jog vi­si tu­ri su­kau­pę te­mų, ku­rios, gal­būt, ne­tin­ka di­de­liems ty­ri­mams“, – sa­ko R. Pe­traus­kas.

„Or­bis Li­tua­niae“ pro­jek­tas su­tei­kė ga­li­my­bę moks­li­nin­kams pa­sa­ko­ti įvai­rias links­mas, keis­tas ir įdo­mias is­to­ri­jas, ku­rių gau­su Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės gy­ve­ni­me ir ska­tin­ti vi­suo­me­nės do­mė­ji­mą­si šiuo is­to­ri­jos pe­rio­du.

Pro­jek­to populiarumas

Aukš­tą pro­jek­to ver­tę įro­do gau­ti ap­do­va­no­ji­mai – „Or­bis Li­tua­niae“ pro­jek­tas už ino­va­ty­vių spren­di­mų ir idė­jų įgy­ven­di­ni­mą 2013 m. ga­vo „Nau­jo­jo Knyg­ne­šio“, „LO­GIN“ kon­fe­ren­ci­jos, o 2012 m. – „Eu­ro­pos Bu­rių“, „Pi­xe­lA­WARDS“ ap­do­va­no­ji­mus. Taip pat pro­jek­tas bu­vo pri­sta­ty­tas tarp­tau­ti­niams kon­kur­sams ir juo­se pa­si­ro­dė pui­kiai.

„Pa­te­ko­me į pa­sau­lio 50-uką is­to­ri­nę me­džia­gą pa­tei­kian­čių pro­jek­tų sri­ty­je“, – tei­gia Ž. Jan­čo­ras.

Prob­le­ma ta, jog kol kas LDK is­to­ri­ja dau­giau­siai do­mi­si mū­sų ir kai­my­ni­nių ša­lių gy­ven­to­jai, ta­čiau ši pa­dė­tis tu­rė­tų pa­ma­žu keis­tis. R. Pe­traus­ko tei­gi­mu, šiuo me­tu ruo­šia­ma­si pa­leis­ti pro­jek­to in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę ang­lų kal­ba. Taip ti­ki­ma­si pri­trauk­ti ir už­sie­nio skai­ty­to­jus, su­pa­žin­din­ti bei pa­ska­tin­ti do­mė­tis mū­sų ša­lies ir re­gio­no is­to­ri­ja.

Vi­sa pro­jek­to tink­la­la­py­je pa­teik­ta me­džia­ga yra at­vi­ra pla­ti­ni­mui. Vis tik, su­nku pa­sa­ky­ti, kiek žmo­nių ir to­liau nau­do­ja­si in­ter­ne­ti­nia­me tink­la­la­py­je esan­čia me­džia­ga. Ankš­čiau mies­te ir te­le­vi­zi­jo­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti pro­jek­to rek­la­mas, ta­čiau šiuo me­tu, trūks­tant fi­nan­sa­vi­mo, pro­jek­tas ri­zi­kuo­ja nu­grimz­ti už­marš­tin.

Įdo­mu­sis mokslas

Itin daug pa­dė­kų „Or­bis Li­tua­niae“ su­lau­kė iš Lie­tu­vos is­to­ri­jos mo­ky­to­jų. Vi­zua­liai pa­trauk­liu tu­ri­niu leng­viau su­ža­din­ti vai­kų smal­su­mą, o mo­ky­to­jai ga­li šią me­džia­gą nau­do­ti įvai­rioms edu­ka­ci­nėms už­duo­tims.

Sie­kiant jau­ną žmo­gų su­in­tri­guo­ti do­mė­tis ko­kia nors sri­ti­mi, bū­ti­na su juo už­megz­ti tie­sio­gi­nį kon­tak­tą, tei­gia Ž. Jan­čo­ras. Net ir itin įdo­mi, in­ter­ne­te lais­vai prie­ina­ma me­džia­ga, ga­li taip ir ne­pa­siek­ti skai­ty­to­jų, ta­čiau, jei moks­li­nin­kai mo­kyk­lo­se kal­bė­tų apie is­to­ri­jos įdo­my­bes, pri­sta­ty­tų sa­vo dar­bą, iš­aug­tų ir bend­ras su­si­do­mė­ji­mas is­to­ri­jos moks­lu bei at­si­ras­tų pa­ska­tų do­mė­tis vie­šai prie­ina­ma in­for­ma­ci­ja.

Kū­ry­bi­nės inovacijos

Lie­tu­vo­je daž­nai kal­ba­ma apie nau­jų ino­va­ci­jų svar­bą ir ska­ti­ni­mą. Gal­būt, to­kiai ne­di­de­lei ša­liai ver­tė­tų orien­tuo­tis ne tik į tech­no­lo­gi­nes ino­va­ci­jas ir jų plė­trą?

Anot Ž. Jan­čo­ro, vi­sas pa­sau­lis šian­dien ju­da bū­tent ne­tech­no­lo­gi­nių ino­va­ci­jų vys­ty­mo kryp­ti­mi. Ne­tu­rint di­de­lių fi­nan­si­nių iš­tek­lių ar tin­ka­mos inf­ras­truk­tū­ros su­nku su­kur­ti nau­ją pro­duk­tą, kai rin­ko­je žai­džia kur kas di­des­ni žai­dė­jai. Ta­čiau kū­ry­bin­gai pa­žvel­gus į jau esan­čius ele­men­tus, ra­dus jiems nau­ją pri­tai­ky­mo sri­tį, ga­li­ma su­kur­ti itin rei­ka­lin­gą ir po­pu­lia­rią ino­va­ci­ją.

„Rei­kia kū­ry­biš­ku­mo, lais­vo mąs­ty­mo ir lais­vės sau leis­ti eks­pe­ri­men­tuo­ti. Lie­tu­vai trūks­ta fan­tas­tų, ku­rie ti­ki, kad fan­tas­tiš­ką idė­ją ga­li­ma įgy­ven­din­ti“, – svars­tė Ž. Jan­čo­ras.

Pro­jek­tas „Or­bis Li­tua­niae“ ro­do, jog ino­va­ci­ją ga­li­ma su­kur­ti pa­nau­do­jant jau tu­ri­mą is­to­ri­nę in­for­ma­ci­ją ir ją pa­pil­dant šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų tei­kia­mais pri­va­lu­mais.