Smaugia smulkiuosius medienos ruošos rangovus
Smul­kie­ji me­die­nos ruo­šos ran­go­vai įžvel­gia Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos (VMU) ban­dy­mą juos iš­stum­ti iš rin­kos. Pa­gal VMU nu­sta­ty­tas są­ly­gas 2018 me­tų spa­lio-gruo­džio mė­ne­siais vi­sai ne­įvy­ko ar­ba iš da­lies ne­įvy­ko pu­sė skelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sų.

Iki šiol buvusiose 42 miškų urėdijose egzistavo nevienodos medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos ir skirtingas darbų organizavimas. Praėjusiais metais reorganizavus urėdijas atsirado 26 regioniniai padaliniai ir buvo įkurta nauja valstybės įmonė – Valstybinė miškų urėdija. Ji ir patvirtino 2019-ųjų medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygas.

Dabar pagal medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygas, norint pasirašyti dvejų metų sutartį, reikia pateikti užstatą, kuris siekia daugiau kaip 5 proc. planuojamų metinių pajamų. Smulkiosioms įmonėms tokia sąlyga prilygsta virvei ant kaklo. Ne viena rangovė tikino susidūrusi su sunkumais norėdama elektroniniu būdu pateikti dokumentus viešųjų pirkimų konkursui, kitų netenkina įkainiai.

VMU galėtų sumažinti regionų emigraciją sudarydama sąlygas rangovams išsilaikyti, nes būtent jie kuria darbo vietas regionuose.

Pirkimo konkursai žlunga

Vienas po kito žlunga konkursai, rengiami pagal naujas medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygas. Kadangi keturiuose VMU regioniniuose padaliniuose galioja anksčiau sudarytos medienos ruošos paslaugų sutartys, konkursus skelbė 22 regioniniai padaliniai. VMU teikiamais duomenimis, dviejuose regioniniuose padaliniuose įsigyta 100 proc. siūlytų medienos ruošos paslaugų, o trijuose konkursai išvis neįvyko.

Pasak Antano Vyšniausko, nauja prekybos tvarka – visiškas smulkiųjų žlugdymas./Vilmos Kasperavičienės (LŽ) nuotrauka

„Nupirkta 38 proc. 2019–2020 metais siūlytų medienos ruošos paslaugų. VMU, įvertinusi savo išteklius ir sutartis su rangovais, šiuo metu gali atlikti 59 proc. suplanuotų medienos ruošos darbų“, – konstatavo VMU direktorius Marius Pulkauninkas.

„Pagal VMU nustatytas sąlygas 2018 metų spalio-gruodžio mėnesiais visai neįvyko arba iš dalies neįvyko pusė skelbtų viešųjų pirkimų konkursų. Kitąsyk juos laimėdavo vienintelis pareiškėjas, kuris kartais būdavo tik fizinis asmuo, gal net neturintis tinkamo techninio pajėgumo konkurso sąlygoms įgyvendinti“, – komentare „Lietuvos žinioms“ tvirtino Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) pirmininkas Vidmantas Jusas.

Jo žodžiais, valstybinių miškų valdymo pertvarka sudarė sąlygas efektyviau naudoti patikėjimo teise valdomus valstybės miškus ne tik pelnui gauti, bet ir gamtosaugos priemonėms diegti bei socialinėms problemoms spręsti. „Deja, VMU vadovybės požiūris į rangovus neprisideda prie socialinių problemų sprendimo, tik dar labiau skatina emigraciją iš regionų. VMU galėtų ją sumažinti sudarydama sąlygas rangovams išsilaikyti, nes būtent jie kuria darbo vietas regionuose. Juk čia rasti darbo labai sunku ar net neįmanoma. Tačiau rangovai vertinami vien kaip pigi darbo jėga. Nors darbininkai dėl nekeliamų atlyginimų masiškai bėga iš miškų, VMU toliau ignoruoja besikeičiančią ekonominę situaciją ir bet kokiomis priemonėmis siekia padidinti savo veiklos pelningumą“, – teigė V. Jusas.

Marius Pulkauninkas pripažino, kad VMU šiuo metu gali atlikti tik 59 proc. suplanuotų medienos ruošos darbų. / Vilmos Kasperavičienės nuotrauka

Sukruto tartis

Prienų rajono medienos ruošos rangovai, laikomi pavyzdžiu kitiems, kreipėsi į šiame krašte išrinktą Seimo narį Andrių Palionį ir paprašė padėti. Sausio 4 dieną Prienuose buvo organizuotas daugiašalis susitikimas, per kurį bandyta spręsti atsiradusias problemas, ieškoti kompromisų. Į renginį atvyko Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, šio komiteto narys Kęstutis Bacvinka, VMU direktorius bei direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė.

„Nauja tvarka – visiškas smulkiųjų žlugdymas“, – per susitikimą pareiškė Antanas Vyšniauskas, miško ruošos darbų versle besisukantis jau 15 metų.

Seimo narys A. Palionis patikino: „Garantijų niekas lengvai nedalija. Jeigu jų ir gauni, lygiai tokią pat sumą privalai padėti banko sąskaitoje ir tuos pinigus taip pat įšaldyti.“

Prienų krašto medienos ruošėjai siūlė grįžti prie ankstesnės praktikos: vietoj garantijos į sutarties sąlygas įtraukti baudą už netesybas, o kad darbai būtų atlikti laiku, numatyti galimybę sutartį nutraukti, jei darbai neprasidės per penkias dienas nuo jos pasirašymo datos.

VMU ignoruoja besikeičiančią ekonominę situaciją ir bet kokiomis priemonėmis siekia padidinti savo veiklos pelningumą.

A. Palionis neslėpė: „Smulkieji rangovai įstumti į kampą. Tikėjausi glaudesnio bendradarbiavimo iš VMU. Su direktoriumi M. Pulkauninku esu kalbėjęs apie tai prieš savaitę, jis žino šias problemas, todėl maniau, kad jau bus priimtas reikalingas sprendimas.“

„Garantijų teikimas mažoms įmonėms – labai aktualus klausimas. Pažiūrėsime, ką galime padaryti nepažeisdami Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų“, – per susitikimą neapibrėžtai žadėjo VMU vadovas M. Pulkauninkas.

2019 metais Lietuvoje numatoma pagaminti 3,8 mln. kietmetrių (ktm) žaliavinės medienos. Savo jėgomis VMU planuoja iškirsti 0,85 mln. ktm, likusią dalį – 2,95 mln. ktm – žaliavinės medienos bus patikėta iškirsti rangovams.