SAM ieško ligoninių vadovų
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė pa­skel­bu­si kon­kur­sus į Res­pub­li­ki­nio pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro ir Klai­pė­dos Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės va­do­vų par­ei­goms užim­ti.

Kandidatai į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau trejų metų vadovaujamojo darbo patirties.

Konkursų metu ministerija žada didelį dėmesį skirti nepriekaištingai reputacijai, po atrankų žadama kreiptis į teisėsaugą, prašant patikrinti kandidatų biografijas.

Priklausomybės ligų centras yra gydymo įstaiga, teikianti medicinines, psichologines ir socialines paslaugas žmonėms, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.

Šiuo metu centrui vadovauja medicinos mokslų daktaras, psichiatras Emilis Subata.

Klaipėdos jūrininkų ligoninė – tai specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti daugiaprofilinę skubią ir planinę medicinos pagalbą Vakarų Lietuvos gyventojams. Šiai ligoninei vadovauja Jonas Sąlyga.