SADM atsisako Juliaus Pagojaus „Conversio“ paslaugų
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nu­trauks su­tar­tį dėl duo­me­nų ap­sau­gos kon­sul­ta­ci­jų su ma­žą­ja bend­ri­ja „Con­ver­sio“, ku­rio­je di­rek­to­riaus par­ei­gas ei­na tei­si­nin­kas Ju­lius Pa­go­jus. Toks spren­di­mas pri­im­tas su­si­pa­ži­nus su Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) re­ko­men­da­ci­jo­mis.

„Viešumoje pasirodžius informacijai apie keletą mažos vertės neskelbiamų pirkimų dėl duomenų apsaugos, kuriuos laimėjo MB „Conversio“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama įvertinti sutarčių turinį ir jų atitiktį įstatymams. Daugiausia abejonių sukėlė pirkimų aplinkybės: pirkimai buvo beveik identiški, paslaugos įvertintos panašia pinigų suma, kuri patenka į mažos vertės pirkimo rėmus, kai nereikia skelbti konkurso“, – pranešime spaudai teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Ministro teigimu, Viešųjų pirkimų tarnybos išvados yra pagrįstos svariais argumentais ir sutartis su MB „Conversio“ bus nutraukta.

Pasak L. Kukuraičio, ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius taip pat neseniai atliko vidaus auditą, po kurio buvo pradėti tarnybiniai patikrinimai sutartis su MB „Conversio“ sudariusių pavaldžių įstaigų vadovams, ministerijos kancleriui ir kitiems atsakingiems ministerijos darbuotojams.

Panašias aplinkybes kaip ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius išskyrė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri atliko patikrinimą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kreipimąsi.

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis, pirkimų planavimas nebuvo tinkamas, nes apie pirkimus nebuvo skelbta, o suplanuotų pirkimų vertė maksimaliai artima leistinai vertei (kai kur viršyta). Anot išvadų, kur kas racionaliau ir tikslingiau būtų buvę atlikti ministerijos ir pavaldžių įstaigų bendrą vieną viešąjį pirkimą, kuriame paslaugos tiekėjai būtų galėję dalyvauti viešai.

Taip pat daroma prielaida, kad arba perkančios organizacijos glaudžiai bendradarbiavo ir dalijosi informacija, arba vykdė pirkimus pagal paties tiekėjo – MB „Conversio“ – paruoštas sąlygas, nes kvietimai, techninės specifikacijos, sudarytų sutarčių sąlygos praktiškai identiškos. Be to, daugeliu atvejų MB „Conversio“ pasiūlymo vertė buvo identiška pirkimo vertei, ši bendrija savo pasiūlymus pateikė paskutinė (vienu atveju – po termino), todėl Viešųjų pirkimų tarnyba daro prielaidą, kad MB „Conversio“ galėjo iš anksto žinoti pirkimams numatytas lėšų sumas, o, galimai, ir kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytas kainas.

Tarnyba konstatavo, kad buvo pažeistas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principas, bei neužtikrinta, kad lėšos būtų naudojamos racionaliai.

Viešųjų pirkimų tarnyba rekomendavo nutraukti 4-ias su MB „Conversio“ sudarytas sutartis – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui, Prūdiškių socialinės globos namams, Macikų socialinės globos namams.

Iš viso Viešųjų pirkimų tarnyba įvertino 6 sutartis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento, Prūdiškių socialinės globos namų, Macikų socialinės globos namų, globos namų „Užuovėja“ ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius į tyrimą buvo įtraukęs ir Šiaulių vaikų globos namus „Šaltinis“, kuriems irgi rekomenduota nutraukti sutartį.

Iš viso MB „Conversio“ sudarė 7 sutartis dėl duomenų apsaugos konsultacijų su ministerijai pavaldžiomis įstaigomis bei ministerija, iš kurių mažiausiai 5 turės būti nutrauktos.