S. Jakeliūnas siūlo LB veiksmus vertinti prokurorams
Par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl 2009–2010 me­tų kri­zę Lie­tu­vo­je lė­mu­sių ap­lin­ky­bių at­lie­kan­čio Sei­mo ko­mi­te­to va­do­vas „vals­tie­tis“ Sta­sys Ja­ke­liū­nas siū­lo kreip­tis į pro­ku­ro­rus – jų bū­tų pra­šo­ma iš­tir­ti, ar Lie­tu­vos ban­kas (LB) tin­ka­mai pri­žiū­rė­jo ko­mer­ci­nius ban­kus, per kri­zę ga­lė­ju­sius ma­ni­pu­liuo­ti tarp­ban­ki­nių pa­lū­ka­nų in­dek­su „Vi­li­bor“ .

„Dėl Viliboro reikalų vykstu dabar pas premjerą ir mes diskutuosime apie galimybę kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo“, – antradienį Seime žurnalistams pareiškė Biudžeto ir finansų komiteto vadovas.

„Tai gali būti susiję ir su teisiniais procesais (...) Čia yra viena iš premjero prerogatyvų, kaip valstybės vadovo, inicijuoti tam tikrus procesus. Ar jis priims sprendimą ar ne, bus matyti“, – pridūrė S. Jakeliūnas.

Pasak jo, tyrimo metu centrinis bankas komitetui trukdė dirbti, teikė ne visą informaciją, o dalį jos nuslėpė.

Pasak jo, kita galima kreipimosi į prokurorus priežastis – kad LB, jo žodžiais, pateikdamas neobjektyvią informaciją ir klaidindamas parlamentinį tyrimą atliekantį komitetą, pažeidė viešuosius interesus.

S. Jakeliūnas tvirtino, kad LB vadovas suklaidino komitetą nepaminėdamas, kad 2012 metais LB atliko vidinį tyrimą dėl „Vilibor“ nustatymo metodikos ir vertino, kokią žalą dėl „Vilibor“ patyrė būstų paskolas paėmę gyventojai, taip pat išvengė krizės tyrėjų klausimų apie tai.

S. Jakeliūnas neprisiminė, ar komitete apklausiamo LB vadovo Vito Vasiliausko buvo teiraujamasi apie „Vilibor“ nustatymą.

Pasak jo, ši tema iškilo, kai po V. Vasiliausko apklausos buvo sulaukta gyventojų skundų dėl „Vilibor“ skaičiavimo pasekmių.

S. Jakeliūnas žada inicijuoti diskusijas ir Seime: „Seime su frakcijų vadovais diskutuosime, kaip elgtis su tuo, kas buvo pristatyta“.