Registrų centras prikelia mirusiuosius
Šie­met įkur­ta sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Vil­niaus at­lie­kų sis­te­mos ad­mi­nis­tra­to­rius“ (VA­SA) siun­čia mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mus prieš ket­vir­tį am­žiaus į am­ži­ny­bę iš­ke­lia­vu­siems vil­nie­čiams. Ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čio­mis ži­nio­mis nau­jo­kę ap­rū­pi­na vals­ty­bės Re­gis­trų cen­tras, ta­čiau VA­SA ne­si­rū­pi­na pa­si­ti­krin­ti šių duo­me­nų su ki­tais re­gis­trais. Įmo­nė, pa­vyz­džiui, ne­ti­kri­na, ar jų klien­tas gy­vas.

Savivaldybės įmonė nuo gegužės vykdo Vilniaus atliekų surinkimo ir išvežimo rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę, o sąskaitas savo „naujiems klientams“ šiemet išrašė, vadovaudamasi įvairių registrų duomenimis. Tačiau jie – ne visada tikslūs ir dera tarpusavyje. Pasirodo, prieš 20 metų reformuojant valstybės registrų sistemą dalis popierinių bylų nebuvo perkeltos į elektroninę duomenų bazę. Tad atvejų, kai Registrų centras teikia tikrovės neatitinkančius duomenis, gali būti ir daugiau.

Stebuklas

Sostinės atliekų rinkos naujokės pranešimai prieš dešimtmečius mirusiems gyventojams gąsdina ir erzina dabartinius būstų savininkus.

Antai VASA prašymą susimokėti už atliekų tvarkymą, skirtą prieš 21 metus mirusiai mamai, gavo viename Justiniškių mikrorajono daugiabučių gyvenantis buvęs Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto vyr. redaktorius Jonas Varnauskas. Jo mama Ona Savolskytė į amžinybę iškeliavo 1997 metais. Jai priklausiusį butą pavedėjęs sūnus nuo tada ketvirtį amžiaus savo vardu mokėjo už teikiamas šiukšlių išvežimo paslaugas.

Tačiau šiemet atsiųstame mokėjimo pranešime sumokėti už atliekų išvežimą iki šių metų gruodžio 31 dienos VASA pažymėjo, kad buto, kuriame gyvena J. Varnauskas, savininkė yra Ona Savolskytė. 1910 metais gimusiai moteriai šiemet būtų suėję 108 metai. Savivaldybės įmonės pranešime pažymima, kad VASA vadovaujasi VĮ Registrų centro duomenimis apie nekilnojamojo turto savininkus.

Incidentas papiktino J. Varnauską, nes jis dar 1997 metais gavo Vilniaus 1-ojo notarų biuro notarės Jūratės Mockuvienės patvirtintą paveldėjimo teisės liudijimą, kuriuo butas Justiniškių gatvėje perėjo jo nuosavybėn. Notaro patvirtintas dokumentas 1997 metų gruodžio 18 dieną buvo registruotas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Vilniaus filiale. Tai patvirtina ant liudijimo esantis šios įmonės spaudas.

„Paskambinau nurodytu VASA Klientų aptarnavimo skyriaus trumpuoju telefonu. Tačiau šiai įmonei prisiskambinti neįmanoma. Kitame telefono laido gale paleidžiamas įrašas – diktoriaus skaitomas tekstas. Belaukiant gyvo kontakto niekas taip ir neatsiliepia. Gal 10 kartų skambinau, bet man nepavyko susisiekti“, – pasakojo J. Varnauskas.

Vilnietis nenuleido rankų ir kreipėsi į Registrų centrą, kurio duomenimis neva vadovaujasi VASA. Šios įstaigos darbuotoja pasiūlė J. Varnauskui rašyti prašymą, kad Registrų centras jį registruotų kaip minimo būsto savininką. Tai vyrui labai nepatiko. „Aš jums tuoj parašysiu prašymą! Jūs man turite rašyti prašymą! Ką jūs veikėte 20 metų?“ – per pokalbį telefonu jausmų nesuvaldė vyras.

Tarp savo dokumentų jis vėliau rado minėtą notaro patvirtintą liudijimą su kadastro spaudu apie paveldėto turto perėmimą. Vis dėlto vilnietis nusileido reikalavimui ir apsilankė valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale, čia išklausė pastabą, kad jis jau antras lankytojas – „nepatenkintas Lietuva“.

Tačiau rašyti prašymą vyras kategoriškai atsisakė. To ir neprireikė. Registrų centrui užteko parodyto piliečio paso ir 1997 metais išduoto paveldėjimo teisės liudijimo. Šiuo pagrindu Registrų centro Vilniaus filialas J. Varnauską „pripažino“ buto savininku, prieš 21 metus paveldėtą turtą įregistravo Nekilnojamojo turto registre.

„Atrodo, 1997 metais padariau viską pagal to meto teisės reikalavimus. Bet, matyt, įvairūs valstybės registrai tarpusavyje nesidalija turimais duomenimis“, – stebėjosi vyras. Paaiškinimo, kodėl iki šiol Registrų centras teikė klaidingus duomenis apie buto nuosavybę, J. Varnauskas neišgirdo.

Apgailestauja „dėl nesusipratimo“

VASA Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Ingrida Tamašauskienė paaiškino, kad minėtu atveju mokėjimo pranešimas buvo siųstas nekilnojamojo turto objekto savininkui, kuris pagal pateiktus VĮ Registrų centro duomenis buvo Ona Savolskytė. „Patikslinus J. Varnausko VĮ Registrų centre registruotus paveldėjimo dokumentus mokėjimo pranešimas buvo nedelsiant perskaičiuotas paveldėtojo vardu. Labai apgailestaujame dėl įvykusio šio nesusipratimo“, – laiške redakcijai teigė ji.

Vilnietis Jonas Varnauskas pasipiktino, kai savivaldybės įmonė paprašė už šiukšlių išvežimą susimokėti jo mamą, iškeliavusią amžinybėn prieš 21 metus.

Pasak I. Tamašauskienės, komunalinių atliekų turėtojų registro duomenys, reikalingi rinkliavai už šiukšlių išvežimą administruoti, renkami naudojantis Nekilnojamojo turto registro, Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės administracijos ir kitų subjektų turimais duomenimis.

„Kadangi registrai yra tarpusavyje susieti, dažnai nustatoma įvairių netikslumų ir randama klaidų. Nuo gegužės 1 dienos į VASA kreipėsi nemažai gyventojų su prašymu perskaičiuoti mokėjimo pranešimus asmenims, paveldėjusiems nekilnojamojo turto objektus, tačiau daugeliu atveju paaiškėjo, kad gyventojai nėra sutvarkę paveldėjimo dokumentų, t. y. neįregistravę jų Registrų centre“, – aiškino ji.

VASA darbuotoja neatsakė, ar prieš 21 metus mirusi moteris, kuriai išsiųstas mokėjimo pranešimas, buvo registruota Gyventojų registre, kurio duomenimis VASA neva naudojasi. „Negalime Jums pateikti tokios informacijos dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo“, – teigė I. Tamašauskienė.

„Absoliučiai unikali situacija“

Kaip „Lietuvos žinias“ informavo Registrų centro komunikacijos vadovas Tadas Valančius, „situacija yra absoliučiai unikali“. Pasak jo, Registrų centras, išnagrinėjęs J. Varnausko prašymą bei patikrinęs Vilniaus filialo archyve sukauptus dokumentus bei įrašus Nekilnojamojo turto registre, nustatė, jog Nekilnojamojo turto registro ir kadastro dokumentų archyvinėje byloje yra saugomas 1997 metų spalio 30 dienos paveldėjimo teisės liudijimas, patvirtinantis, jog Jonas Varnauskas minėtą butą paveldėjo po Onos Savolskytės mirties.

Registrų centras aiškina, jog 1997 metais, kai vyko šių duomenų teisinė registracija, ji faktiškai buvo atlikta popierinėje laikmenoje (buvo uždėtas antspaudas, matomas ant paveldėjimo teisės liudijimo). „Tai buvo pereinamasis laikotarpis, kai teisinė registracija buvo atliekama tiek popierinėje laikmenoje, tiek elektroninėje duomenų bazėje. Nuo 1998 metų teisinė registracija buvo atliekama tik elektroninėje duomenų bazėje. Dėl šio pereinamojo laikotarpio situacijos duomenys galėjo būti neperkelti į elektroninę duomenų bazę“, – tikino T. Valančius.

Pasak jo, duomenys apie asmens mirtį fiksuojami Gyventojų registre ir teisės aktų nustatyta tvarka perduodami susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms. Duomenis apie asmens mirtį gauna ir Nekilnojamojo turto registras bei kadastras. Savivaldybės savo ruožtu gauna Gyventojų registro duomenis pagal asmens duomenų teikimo sutartis.

T. Valančius teigė, jog Registrų centre nėra kaupiama statistinė informacija apie atvejus, kai šioje įstaigoje saugomi duomenys neatitinka tikrovės, todėl negalėjo nurodyti, kiek dėl panašių nesusipratimų vidutiniškai per metus į Registrų centrą kreipiasi piliečių. Tokie atvejai, pasak jo, „yra unikalūs“.