Registrų centras ieško finansų, IT centro ir strategijos vystymo direktorių
Nau­ją va­do­vų ko­man­dą for­muo­jan­tis Re­gis­trų cen­tras pra­de­da or­ga­ni­zuo­ti pa­čios aukš­čiau­sios gran­dies va­do­vų pa­ieš­kas. Pir­miau­sia ieš­ko­ma sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lų, ku­rie įmo­nei kei­čian­tis už­ti­krin­tų kri­tiš­kai svar­bių sri­čių – fi­nan­sų ir ad­mi­nis­tra­vi­mo, IT cen­tro ir stra­te­gi­jos vys­ty­mo – po­li­ti­kos for­ma­vi­mą ir ke­lia­mų tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą.

Šią savaitę Valstybės tarnybos departamento informacinėje sistemoje paskelbtos Informacinių technologijų centro, finansų ir administravimo bei strateginio vystymo direktorių atrankos.

„Tai iššūkis imtis atsakomybės ne tik už strateginės įmonės tikslus, bet kartu ir už valstybės pažangą. Galimybė patyrusiems vadovams diegti tvarius, geriausią praktiką atitinkančius sprendimus, prisijungti prie stiprios ir ambicingos komandos. Todėl šioms pozicijoms keliamus aukštus reikalavimus lydi proga įgyvendinti savo profesinius tikslus ir įgyti unikalios patirties“, – sako Registrų centro direktorius Saulius Urbanavičius.

Visiems direktoriams yra keliamas reikalavimas turėti ne mažesnę nei penkerių metų vadovaujančio darbo atitinkamoje srityje patirtį, turėti aukštąjį išsilavinimą (magistro ar aukštesnį laipsnį), būti nepriekaištingos reputacijos, labai gerai mokėti anglų kalbą.

Vadovams bus deleguojamos užduotys suformuoti ir įgyvendinti savo sričių politiką, nusistatyti tikslus, sekti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą, vystyti procesus ir užtikrinti sklandų bei darnų jiems pavaldžių skyrių darbą. Laukiama, kad naujieji vadovai darbą pradėtų nuo kovo 1 d., kai įsigalios naujoji Registrų centro organizacijos struktūra.

Registrų centras naują vadovų komandą formuoja iš beveik pusšimčio įvairaus lygmens vadovų, šiuo metu po atrankų darbo pasiūlymai pateikti daugiau kaip 10 vadovų.