Registrų centras formuoja vadovų komandą
Nau­ją or­ga­ni­za­ci­nę struk­tū­rą pa­tvir­ti­nęs Re­gis­trų cen­tras iš es­mės at­nau­ji­na įmo­nės va­do­vų gran­dį. Vi­di­nių ir iš­ori­nių at­ran­kų me­tu bus sie­kia­ma į va­do­vau­ja­mas po­zi­ci­jas pri­trauk­ti kom­pe­ten­tin­giau­sius sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lus, ga­lin­čius ir no­rin­čius pri­si­dė­ti prie įmo­nės po­ky­čių bei kur­ti mo­ty­vuo­tas ko­man­das, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„Norime atitikti įmonei keliamus tikslus – teikti kokybiškas paslaugas, atverti daugiau duomenų ir teikti didesnę naudą visuomenei. Tam būtina ambicingų, atsakingų ir kompetentingų vadovų komanda, kurią esame pasiruošę suburti atsinaujinančiame Registrų centre. Skaidrumas, kompetencija ir patirtis bus tie esminiai kriterijai, kuriais remiantis vykdysime vadovų atrankas. Tikiu, kad tai bus stiprus impulsas kuriant vieną skaidriausių ir efektyviausių valstybės įmonių“, – sako Registrų centro direktorius Saulius Urbanavičius.

Nuo lapkričio 5 d. dienos pradedamas pirmasis etapas, kurio metu vadovaujančius asmenis bus siekiama pasirinkti iš šiuo metu Registrų centre dirbančių žmonių. Pasak įmonės vadovo, taip darbuotojams sukuriama galimybė vidinei karjerai, kuri iki šiol įmonėje praktiškai neegzistavo.

Artimiausiomis savaitėmis prasidedančių viešų atrankų metu rinkoje bus dairomasi kompetentingų ir patyrusių vadovų naujai kuriamiems įvairaus lygio padaliniams. Atrenkant vadovus į aukščiausias, tiesiogiai įmonės vadovui pavaldžias pozicijas bus pasitelkiama ir išorinių konsultantų pagalba.

Per artimiausius mėnesius iš viso planuojama surengti apie 40 vidaus ir išorinių atrankių.

„Neabejoju, kad įmonės viduje turime didžiulį kompetencijų potencialą, todėl pirmiausiai vadovaujančių asmenų ieškosime tarp įmonėje dirbančių kolegų. Vadovų atrankose galės dalyvauti kiekvienas, atitinkantis konkrečios pareigybės reikalavimus ir manantis, jog turi vadovavimui reikalingų savybių“, – sako Registrų centro personalo vadovė Jurgita Lukošienė.

Grupėms ir skyriams, kurie nekinta ir išlieka analogiški naujoje struktūroje, vadovauti bus siūloma šiuo metu jiems vadovaujantiems asmenims.

„Artimiausiu metu ketiname pasamdyti kompetentingus išorės ekspertus, kurie organizuos aukščiausių įmonės vadovų atranką. Tikimės, kad tokiu būdu, skaidriais ir atvirais konkursais, galėsime pritraukti savo sričių profesionalus, kurie prisidės prie svarbių įmonės pokyčių įgyvendinimo“, – teigia J. Lukošienė.

Visas atrankas į vadovaujamas pareigybes tikimasi užbaigti iki 2019 m. kovo 1 d., kai įsigalios nauja Registrų centro organizacinė struktūra.