Pritarta gyvenimo ciklo pensijų fondų steigimui
Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­ba pri­ta­rė pen­kių II pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų val­dy­to­jų – „A­vi­va Lie­tu­va“, „INVL As­set ma­na­ge­ment“, Lu­mi­nor in­ves­ti­ci­jų val­dy­mas, „SEB in­ves­ti­ci­jų val­dy­mas“ ir „Swed­bank in­ves­ti­ci­jų val­dy­mas“ – tiks­li­nės gru­pės pen­si­jų fon­dų ir pen­si­jų fon­dų tur­to iš­sau­go­ji­mo pen­si­jų fon­dų stei­gi­mui.

Rengiantis pensijų kaupimo pokyčiams nuo 2019 m. sausio 1 dienos, kiekviena bendrovė turėjo įsteigti po septynis tikslinės grupės pensijų fondus (1954–1960, 1961–1967, 1968–1974, 1975–1981, 1982–1988, 1989–1995 ir 1996–2002 gimimo metų dalyvių grupėms) ir pensijų turto išsaugojimo pensijų fondą iki gruodžio 20 dienos. Įsteigti nauji pensijų fondai veiklą pradės nuo 2019 m. sausio 1 dienos.