Paskirtas naujas koncerno „Achemos grupė“ vadovas
Nuo šių me­tų spa­lio 17 d. Kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas Gin­tau­tas Ka­na­pec­kas, nuo 2014 me­tų va­do­va­vęs Kon­cer­no Kon­tro­lės ir vi­daus au­di­to de­par­ta­men­tui. G. Ka­na­pec­kas yra bai­gęs Tei­sės ma­gis­tro stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te ir įgi­jęs Vi­daus au­di­to­riaus kva­li­fi­ka­ci­ją LR au­di­to, aps­kai­tos ir tur­to ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te, tei­gia­ma kon­cer­no pra­ne­ši­me spau­dai. 

„Koncerno vairą perduodame į rankas atsakingam ir patyrusiam vadovui. Tikiu, kad p. G. Kanapecko didelė vadovavimo patirtis ir profesionalumas taps reikšminga dalimi, įgyvendinant Koncerno veiklos planus“, – sako „Achemos grupės“ valdybos pirmininkė Lidija Lubienė.

„Tikiu, kad savo darbu ir žiniomis padėsiu koncerno komandai pasiekti valdybos ir akcininkų keliamus tikslus“, – teigia naujai paskirtasis koncerno generalinis direktorius G. Kanapeckas.

Taip pat paskirtas naujas koncerno „Achemos grupė“ ekonomikos ir finansų direktorius. Juo tapo Irma Kamarauskienė, prieš tai ėjusi koncerno Ekonomikos departamento direktorės pareigas.

Iki šiol koncernui vadovavę generalinis direktorius Linas Sabaliauskas bei ekonomikos ir finansų direktorius Simonas Klimavičius buvo atleisti kaip praradę koncerno valdybos pasitikėjimą.