Nuo spalio elektrą gyventojams tieks kita bendrovė
Nuo spa­lio 1 die­nos elek­tros ener­gi­ją ir gam­ti­nes du­jas bui­ti­niams var­to­to­jams tieks nau­ja UAB „Lie­tu­vos ener­gi­jos tie­ki­mas“. Jai šią veik­lą per­duo­da da­bar­ti­nė tai pa­čiai „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO). Tei­gia­ma, jog kol kas dėl to gy­ven­to­jams ma­žai kas kei­sis, ta­čiau bent „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ne­ko­men­tuo­ja, ar tai nė­ra žings­nis link ener­gi­jos tie­ki­mo bui­ti­niams var­to­to­jams li­be­ra­li­za­vi­mo.

Vyriausybė pritarė dar liepą ESO stebėtojų tarybos priimtam ir vėliau „Lietuvos energijos“ patvirtintam sprendimui nuo bendrovės veiklos atskirti elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo vartotojams veiklą ir ją perduoti kitam tai pačiai grupei priklausančiam juridiniam asmeniui. ESO paliekama tik energijos skirstymo bei tiekimo patikimumo užtikrinimo veikla.

Likus savaitei iki spalio mėnesio, kai elektros tiekimo gyventojams veiklą perims kita bendrovė, žadėta plataus masto informavimo kampanija nepradėta.

Kaip teigė energetikos viceministras Egidijus Purlys, nauju reglamentavimu įtvirtinama skaidresnė skirstomųjų tinklų operatoriaus veikla, išgryninamos valstybės reguliuojamos veiklos, nustatomas aiškesnis atsakomybių pasidalijimas tarp subjektų.

ESO visuomeninį elektros tiekimą perleis preliminariai už 30,52 mln. eurų. Tokią veiklos kainą nustatė nepriklausomas vertintojas „Ernst&Young Baltic“.

ESO teigimu, veiklų išgryninimu siekiama atskirti skirstomųjų tinklų operatoriui nebūdingą visuomeninio elektros tiekimo veiklą. Po atskyrimo ESO toliau skirstys elektrą ir dujas, prižiūrės skirstomuosius tinklus, prijungs naujus klientus.

Informuoti neskuba

„Gyventojams bus neabejotinai patogiau bendrauti su viena bendrove. Netrukus pradėsime plataus masto informavimo kampaniją, kad visi mūsų klientai žinotų apie šį pokytį“, – teigė „Lietuvos energijos“ komercijos ir paslaugų direktorius Vidmantas Salietis.

Pasak jo, pasikeitus tiekėjui, pasikeis tik elektros energiją ir gamtines dujas tiekiančios bendrovės pavadinimas, o mokėjimų duomenys įmokų surinkimo vietose atsinaujins automatiškai. Klientai ir toliau mokės už sunaudotą elektros energiją per manogile.lt savitarnos sistemą.

Mintyse – tiekėjų konkuravimas

Visuomeninio energijos tiekėjo paslaugos iš tikrųjų lieka tos pačios grupės, kurią valdo valstybė, privilegija, nors keletą metų rengtasi energijos tiekimą vartotojams liberalizuoti, t. y. leisti patiems pasirinkti, iš kurio tiekėjo rinktis ir už energiją mokėti tikra kaina, kuri susiformavusi rinkoje, o ne nustatoma iš anksto visiems metams.

Šių metų kovo mėnesį energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pažadėjo elektros energijos rinką buitiniams vartotojams liberalizuoti iki 2020 metų. Ministras teigė, kad procesas nebus staigus ir neturėtų didinti elektros kainų, nors kai kurie parlamentarai perspėjo, kad pokyčiai kainų šuolį sukeltų. Kainų komisijos pirmininkė Inga Žilinskienė tąsyk teigė, jog esama priemonių kainoms suvaldyti.

„Taip, buvo kainų kilimas kaimyninėse valstybėse – Estijoje, Latvijoje. Turime tinkamą progą jų pamokas išmokti ir padaryti taip, kad kaina vartotojams nedidėtų ir tai atneštų naujas galimybes – patiems vartotojams rinktis ir kad tai būtų veikianti sistema, o vartotojų, kurie keičia tiekėjus, būtų kuo daugiau“, – tąsyk BNS tvirtino ministras.

Martyno Gigos, nepriklausomo elektros tiekėjo „Elektrum Lietuva“ direktoriaus, nuomone, „Lietuvos energijos“ sprendimą reikėtų vertinti ne kaip žingsnį rinkos liberalizavimo link, o kaip vidinį grupės sprendimą ir jos vidinius procesus.

Pasak jo, Latvijoje buitinių vartotojų rinka buvo liberalizuota 2015 metais, o Estijoje – dar 2013-aisiais. „Ten nepriklausomi tiekėjai aktyviai konkuruoja – varžosi paslaugų spektru, jų kaina ir dalijasi įžvalgomis apie rinkoje vykstančius procesus, tendencijas, patarimais vartotojams, kaip prie jų prisitaikyti“, – sakė jis.

Kito nepriklausomo elektros tiekėjo UAB „Enefit“ valdybos narė Žana Klusovskienė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad Lietuvoje sudarytos visos sąlygos visiškam elektros rinkos liberalizavimui, o buitinių elektros vartotojų perkėlimas į kitą tai pačiai „Lietuvos energijos“ grupei priklausančią bendrovę išoriškai atrodo kaip tarpinis žingsnis, tačiau to reikalingumas kelia abejonių. Liberalizavus privačių vartotojų elektros rinką, tai „Lietuvos energijos tiekimui“ galimai suteiks geresnes startines pozicijas konkuruojant dėl klientų kitų nepriklausomų energijos tiekėjų atžvilgiu, kai rinka nuo 2020-ųjų bus visiškai liberalizuota.

„Siekiant užtikrinti kuo geresnę konkurenciją rinkoje, privatiems klientams turi būti leista laisvai pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, o tiems, kurie to nesuskubs padaryti, ESO turėtų organizuoti atskirą konkursą, kuriame būtų išrinktas geriausias sąlygas pasiūlęs tiekėjas“, – svarstė didelę patirtį Latvijoje sukaupusios bendrovės atstovė.

Atsisakyti elektros kainų buitiniams vartotojams reguliavimo iki 2020 metų Lietuva yra įsipareigojusi pagal Baltijos energetikos rinkų sujungimo planą (BEMIP).

Apie visišką elektros rinkos liberalizavimą kalbama maždaug nuo 2010-ųjų. Nepriklausomi tiekėjai nuolat siūlo leisti gyventojams patiems pasirinkti, iš ko pirkti elektrą.