Nesidomi, kokia kaupimo bendrovė jiems parinkta: „Sodra“ vėl siųs priminimus
Di­džio­ji dau­gu­ma į pen­si­jų kau­pi­mą nau­jai įtrauk­tų gy­ven­to­jų ne­si­do­mi, ko­kia kau­pi­mo bend­ro­vė jiems par­ink­ta. To­dėl šią sa­vai­tę „Sod­ra“ jiems pa­kar­to­ti­nai iš­siųs pra­ne­ši­mus į as­me­ni­nes pa­sky­ras, o tie, ku­rie yra nu­ro­dę elek­tro­ni­nį ad­re­są, in­for­ma­ci­jos su­lauks ir elek­tro­ni­niu pa­štu.

Kas ketvirtas gyventojas iš naujai įtrauktų į pensijų kaupimo sistemą susipažino su jam skirta informacija ir pasidomėjo, kokia kaupimo bendrovė jam parinkta.

Tai rodo asmeniniai prisijungimo prie „Sodros“ paskyros duomenys.

„Sodros“ atstovo Sauliaus Jarmalio teigimu, didžioji dalis į pensijų kaupimą naujai įtraukų gyventojų jiems skirta informacija kol kas nesidomi.

Todėl pakartotinai jiems bus siunčiami pranešimai į asmenines paskyras, prie kurių galima prisijungti „Sodros“ tinklalapyje, o tie, kurie yra nurodę elektroninį adresą, informacijos sulauks ir elektroniniu paštu.

„Sodra“ nuo liepos mėnesio į pensijų kaupimą naujai įtraukia turinčius darbą jaunesnius nei 40 metų gyventojus.