Naujas atsinaujinančios energijos plėtros modelis
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo (Įsta­ty­mo) pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­mas nau­jas par­amos mo­de­lis at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos iš­tek­lius (AEI) nau­do­sian­čioms elek­tri­nėms ska­tin­ti.

Ministerija siūlo ir toliau paramą skirstyti aukcionų tvarka, nes toks metodas leidžia užtikrinti pačią mažiausią kainą vartotojams. Aukcionuose galėtų dalyvauti įvairias atsinaujinančių energijos išteklių technologijas elektrai gaminti naudojančios elektrinės.

Kurdama naują paramos modelį Energetikos ministerija vadovavosi Europos Komisijos (EK) rekomendacijomis. Jose nubrėžtos gairės numato efektyviausią ir ekonomiškai naudingiausią paramos būdą AEI naudojantiems elektros gamintojams.

Reikės padengti balansavimo išlaidas

Vienas pagrindinių rekomendacijų principų – elektros gamintojų skatinimas veikti rinkos sąlygomis ir prisiimti elektros energijos balansavimo išlaidas. Naujoji paramos schema dar derinama su EK Konkurencijos generaliniu direktoratu pagal pranešimo apie valstybės pagalbą procedūras. Ji galės būti taikoma tik sulaukus Komisijos pritarimo.

Svarbiausias kriterijus, lemsiantis naujų aukcionų laimėtojus, – mažiausias elektros energijos rinkos kainos priedas „Nordpool“ biržoje. Gamintojai, kurie varžysis naujuose aukcionuose, taip pat bus įpareigoti nurodyti elektros energijos kiekį, kurį turės pagaminti, ir galės gauti papildomų pajamų per laimėtą priedą prie rinkos kainos.

Siekiama, kad naujoji AEI aukcionų tvarka būtų priimta per Seimo rudens sesiją, o įsigaliotų 2019-ųjų gegužės 1 dieną. Tikimasi, jog patvirtinus šį modelį Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) jau kitų metų liepą paskelbs pirmąjį aukcioną ir paskirstys 0,3 teravatvalandės (TWh) dydžio kvotą.

Pagal anksčiau galiojusį paramos modelį gamintojams per aukcioną būdavo nustatomas fiksuotas tarifas – nugalėdavo mažiausią tarifą pasiūliusi elektrinė.

Aukcionų laimėtojams – pirmumo teisė

Ministerija taip pat siūlo, kad aukcionus laimėjusių jėgainių pagaminta elektros energija būtų persiunčiama pirmumo teise, o gamintojai, kurių elektrinių įrengtoji galia nesiektų 500 kilovatų, būtų atleisti nuo balansavimo atsakomybės. Anksčiau vykusius AEI aukcionus laimėję gamintojai nebuvo atsakingi už elektros energijos balansavimą. Prijungimo prie elektros tinklų išlaidas jie taip pat dalydavosi su tinklų operatoriumi. Pagal naująją tvarką šie gamintojai turės padengti visas prijungimo išlaidas.

Visos ankstesniame AEI paramos modelyje numatytos kvotos buvo baigtos dalyti aukcionuose 2016 metais. Pastatytose elektrinėse šiandien jau gaminama elektros energija.

Birželį patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyta, kad 2025 metais iš AEI bus pagaminta ne mažiau kaip 5 TWh elektros energijos. Šiuo metu visos AEI naudojančios elektrinės Lietuvoje per metus pagamina apie 2,5 TWh elektros energijos.

Ministerija tvirtina, kad rengti naują elektros aukcionų tvarką paskatino tai, jog ankstesnė paramos schema nebuvo pritaikyta veikti rinkos sąlygomis ir integruoti gamintojus į rinką, kaip rekomendavo EK. Be to, ji neatspindėjo intensyvėjančios technologijų pažangos.

Taikant naujas skatinimo priemones tikimasi padidinti vietinės elektros energijos gamybos pajėgumą, nes tai atitinkamai sumažintų šalies priklausomybę nuo elektros energijos importo ir sustiprintų energetinį saugumą. Beje, aukcionuose galės dalyvauti ir elektros energijos gamintojai iš kitų ES valstybių, turinčių tiesioginę jungtį su Lietuva bei pasirašę dvišalius susitarimus.