Mažiausias užimtumas – Latvijoje
Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ma­žiau­sias užim­tu­mas ir ati­tin­ka­mai di­džiau­sias ne­dar­bas – Lat­vi­jo­je. Lie­tu­va pa­gal šiuos abu ro­dik­lius nu­si­lei­džia Es­ti­jai. Lais­vų dar­bo vie­tų Lie­tu­vo­je per­nai su­ma­žė­jo 7,7 pro­cen­to.

Latvijos centrinės statistikos valdybos duomenimis, paskutinį praėjusių metų ketvirtį Lietuvoje dirbo 65,4 proc., Latvijoje – 64,7 proc., Estijoje – 69,1 proc. darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvių gyventojų.

Gyventojų užimtumo tyrimų duomenimis, nedarbas Lietuvoje 2018-ųjų spalio-gruodžio mėnesiais sudarė vidutiniškai 6 proc., Latvijoje – 6,9 proc., Estijoje – 4,4 procento.

Kaip pranešė Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvoje 2018 metais buvo 18,5 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams – 7,7 proc. arba 1,5 tūkst. mažiau nei 2017-aisiais. Per metus laisvų darbo vietų labiausiai sumažėjo prekyboje (1 tūkst.), statyboje (0,7 tūkst.), o padaugėjo transporte (0,4 tūkst.) ir pramonėje (0,2 tūkst.).

Daugiausia laisvų darbo vietų buvo finansų ir draudimo įmonėse – 3,3 proc., viešajame valdyme ir gynyboje, socialiniame draudime – 3,1 proc., informacijos ir ryšių įmonėse – 2,6 proc. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime – 0,3 proc., kitoje aptarnavimo bei profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje – po 0,7 procento.

Pernai laisvos darbo vietos šalyje sudarė 1,4 proc. – 0,2 punkto mažiau nei 2017-aisiais.

Praėjusių metų pabaigoje buvo 16 tūkst. laisvų darbo vietų – 17 proc., arba 3,3 tūkst. mažiau nei prieš metus. Laisvų darbo vietų per ketvirtį – gruodžio pabaigoje, palyginti su rugsėjo pabaiga – sumažėjo 14,3 proc., arba 2,7 tūkst., o jų skaičius labiausiai sumažėjo pramonėje ir prekyboje (0,6 tūkst.) ir administracinėje ir aptarnavimo veikloje (0,3 tūkst.).