Lietuvos paštas dosnus savo darbuotojams
Sau­sio 1 die­na at­ne­šė nau­jie­nų Lie­tu­vos pa­što dar­buo­to­jams: 4440 as­me­nų už­dirbs dau­giau nei per­nai – bend­ro­vės ini­cia­ty­va ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems dar­buo­to­jams bu­vo pri­tai­ky­tas di­des­nis pil­nam dar­bo eta­tui skir­tas ta­ri­fas. La­biau­siai džiau­gia­si 49 proc. bend­ro­vės dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba mies­te­liuo­se ir kai­miš­ko­se vie­to­vė­se: dėl menks­tan­čio gy­ven­to­jų skai­čiaus jų dar­bų su­ma­žė­jo, o at­ly­gi­ni­mai augs.

Tai bendrovei papildomai kainuos daugiau nei 0,6 mln. Eur per metus ir tai yra antras darbo užmokesčio didinimas per pastarąjį pusmetį. 2018 rugpjūčio mėnesį daugiau nei 4300 Lietuvos pašto darbuotojų buvo pakelti atlyginimai, kas sudaro papildomai beveik 1,8 mln. Eur per metus.

Lietuvos pašte iš viso dirba 4920 darbuotojų: didžiausia dalis jų darbuojasi Tinklo padalinyje (stacionarūs paštai, laiškininkai ir pan.), šiek tiek mažiau Pašto operacijų padalinyje (laiškų skirstymas). Net 49 proc. įmonės darbuotojų dirba nepilnu etatu, nes miesteliuose ir kaimiškose vietovėse ženkliai sumažėjus gyventojų skaičiui, pašto skyriuose paslaugų poreikis gerokai sumenko.

Valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos paštas turi tankiausią pašto paslaugų teikimo vietų tinklą šalyje. Lietuvos paštas teikia pašto, logistikos ir finansinio tarpininkavimo paslaugas.