Lietuvių sukurti dronai praverstų policijai
Lie­tu­vos ga­min­to­jai jau ne pir­mą sy­kį įro­do, kad ga­li pa­siū­ly­ti ino­va­ty­vias tech­no­lo­gi­jas. Lie­tu­vių su­kur­tą be­pi­lo­tę skrai­dyk­lę „Spar­tan“ tei­gia­mai įver­ti­no per­nai ją iš­ban­dę po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Jei pa­vyks įveik­tį tra­di­ci­nę Lie­tu­vo­je kliū­tį – lė­šų sty­gių – ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti dro­nus su po­li­ci­jos ženk­lais.

Be­pi­lo­tes skrai­dyk­les, kar­tu su star­tuo­liu „Žvelk aukš­čiau“, kū­ru­sio Kos­mo­so moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­to va­do­vas dr. Do­man­tas Bru­čas LŽ tei­gė, kad skrai­dyk­lės mo­de­lis „Spar­ta­nas“ iš pra­džių bu­vo su­ma­ny­tas ka­ri­nėms reik­mėms, ta­čiau vė­liau im­ta bend­ra­dar­biau­ti su kai ku­riais po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tais. Taip pat pla­nuo­ja­ma pa­siū­ly­ti šį mo­de­lį pri­va­taus ka­pi­ta­lo įmo­nėms.

Nuo pra­ėju­sių me­tų ru­dens moks­li­nin­kai kar­tu su po­li­ci­jos par­ei­gū­nais ke­le­tą kar­tų iš­ban­dė skrai­dyk­lės ga­li­my­bes Ra­sei­niuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Anot Do­man­to Bru­čo, idė­ja su­si­do­mė­jo ir Skuo­do bei Šiau­lių par­ei­gū­nai. Be to, šiau­lie­čiai svars­to ga­li­my­bę šias skrai­dyk­les nau­do­ti ne tik pra­di­nei idė­jai – ne­le­ga­lių deg­tin­da­rių gau­dy­mui, bet ir ki­to­se po­li­ci­jos pa­ieš­kos ope­ra­ci­jo­se.

Ba­zi­nio mo­de­lio (be spe­cia­lios, pa­ieš­kai ar­ba ki­toms reik­mėms rei­ka­lin­gos įran­gos) kai­na – 10 tūks­tan­čių eu­rų.

Par­ei­gū­nams siū­lo­mas fik­suo­to spar­no au­to­ma­ti­zuo­tas be­pi­lo­tis or­lai­vis pa­si­žy­mi il­ga skry­džio truk­me – apie 4 va­lan­das ir ga­li pa­kel­ti iki 2 ki­log­ra­mų va­di­na­mo­jo nau­din­go­jo kro­vi­nio. „Spar­ta­no“ svo­ris yra apie 10 ki­log­ra­mų, il­gis 1,6 me­tro, o spar­nų mo­jis sie­kia 2,7 me­trų. Apa­ra­tas ga­li nu­tol­ti nuo ope­ra­to­riaus ke­lis šim­tus ki­lo­me­trų. Be to, „Spar­ta­nui“ pa­leis­ti ne­rei­ka­lin­ga ka­ta­pul­ta.

Kol kas skrai­dyk­lių pa­gal­ba ne­pa­vy­ko „su­gau­ti už ran­kos“ nei vie­no na­mi­nės va­ry­to­jo, ta­čiau par­ei­gū­nai ap­ti­ko ir pa­ša­li­no ke­lias ne­tei­sė­tas da­ryk­las.

Kaip LŽ sa­kė Do­man­tas Bru­čas, na­cio­na­li­niu mas­tu šios skrai­dyk­lės pa­nau­do­ji­mas bet jau kol kas nė­ra svars­to­mas, nė­ra ir vals­ty­bi­nio fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui. Skrai­dyk­lės kū­rė­jai kol kas ap­si­ri­bo­ja bend­ra­dar­bia­vi­mu su idė­ja su­si­do­mė­ju­siais po­li­ci­jos pa­da­li­niais.

Už at­lie­ka­mus sa­ma­nės va­ry­to­jų pa­ieš­kų skry­džius. par­ei­gū­nams mo­kė­ti ne­rei­kė­jo. Skrai­dyk­lės ga­min­to­jų tei­gi­mu, jie gau­na ki­tą at­ly­gį – ge­rą pro­gą iš­ban­dy­ti apa­ra­tą rea­lio­mis są­ly­go­mis, o tuo pa­čiu ir at­lik­ti vi­suo­me­nei nau­din­gą dar­bą.

Ra­sei­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Ma­ri­jus Ma­cis LŽ sa­kė, kad įspū­džiai po „Spar­ta­no“ ban­dy­mo bu­vo la­bai ge­ri. Ne­pai­sant to, kad deg­tin­da­rių ban­dy­mų me­tu ap­tik­ti ne­pa­vy­ko (truk­dė pra­stas oras, skry­dis bu­vo ne­il­gas), par­ei­gū­nai įver­ti­no skrai­dyk­lės ža­da­mas ga­li­my­bes.

Pa­klaus­tas, ar Ra­sei­nių par­ei­gū­nai no­rė­tų tu­rė­ti to­kią skrai­dyk­lę, Ma­ri­jus Ma­cis pa­ti­ki­no, kad be abe­jo­nės. Ta­čiau tam truk­do Lie­tu­vo­je įpras­ta kliū­tis – apa­ra­to kai­na. Pir­ki­nius už to­kią su­mą rei­kė­tų svars­ty­ti bent jau asp­kri­ties ly­giu. Vis­gi idė­ja nė­ra lai­do­ja­ma – anot Ma­ri­jaus Ma­cio, apie lė­šų pa­ieš­kas skrai­dyk­lei įsi­gy­ti šiuo me­tu dis­ku­tuo­ja­ma.