Lietuviški lazerių pasaulio „Lamborghini“
Pa­pra­šius už­sie­nie­čiams trum­pai pa­pa­sa­ko­ti, kuo gar­si mū­sų ša­lis, gre­ta nu­val­kio­tų is­to­ri­nių kli­šių bei ce­pe­li­nų, min­ty­se daž­niau­siai ima su­ktis la­ze­riai. Juk Lie­tu­va – vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­si la­ze­rių ga­min­to­jų ša­lis, ar ne?

Šį­syk #Šimt­me­čioI­no­va­ci­jos kal­ba­si su la­ze­rių op­ti­nius ele­men­tus ga­mi­nan­čios kom­pa­ni­jos „Al­tech­na“ at­sto­vu To­mu Jan­kaus­ku. Ši įmo­nė yra ga­vu­si dau­gy­bę vers­lo ap­do­va­no­ji­mų už ne­sus­to­jan­čią plė­trą bei au­gi­mą, 2014 me­tais bu­vo ap­do­va­no­ta Ūkio mi­nis­te­ri­jos pri­zu už eks­por­to ini­cia­ty­vas. Nors įmo­nė yra įsi­kū­ru­si Vil­niu­je, ta­čiau 80 proc. san­do­rių vyks­ta su už­sie­ny­je vei­kian­čio­mis la­bo­ra­to­ri­jo­mis, moks­lo ins­ti­tu­ci­jo­mis, vals­ty­bi­nė­mis ir pri­va­čio­mis kom­pa­ni­jo­mis.

Ry­tų ir Va­ka­rų jungtis

„Al­tech­na“ sa­vo veik­lą pra­dė­jo prieš 21 me­tus. Su­griu­vus So­vie­tų Są­jun­gai, di­de­lis moks­lo ins­ti­tu­ci­jų ir la­bo­ra­to­ri­jų tink­las su­skel­dė­jo. „Mū­sų įkū­rė­jas Gin­tas Šle­kys tuo me­tu stu­di­ja­vo dok­to­ran­tū­rą Vo­kie­ti­jo­je ir tu­rė­jo kon­tak­tų bu­vu­sio­je So­vie­tų Są­jun­go­je“, – pa­sa­ko­ja T. Jan­kaus­kas.

Vo­kie­ti­jos moks­li­nin­kus tuo me­tu itin do­mi­no įvai­rūs Ry­tų Eu­ro­pos la­bo­ra­to­ri­jo­se au­gi­na­mi kris­ta­lai. G. Šle­kys čia įžvel­gė ga­li­my­bę ne tik kur­ti vers­lą, bet ir pri­si­dė­ti prie moks­li­nių ty­ri­mų sklai­dos. To­kiu bū­du už­gi­mu­si „Al­tech­na“ ta­po til­tu tarp Ry­tų ir Va­ka­rų.

„Plė­tė­mės daug me­tų, kaip per­par­da­vi­nė­to­jai, ta­čiau pa­ma­tė­me, kad toks vers­lo mo­de­lis ne­tva­rus. Ėmė­me gal­vo­ti, kaip at­neš­ti klien­tams ver­tę. In­ves­ta­vo­me į la­bo­ra­to­ri­ją ir da­bar sie­kia­me už­ti­krin­ti ga­mi­na­mų kom­po­nen­tų ko­ky­bę.“ – tei­gia T. Jan­kaus­kas.

Pra­dė­ju­si sa­vo veik­lą nuo 3 dar­buo­to­jų, šian­dien „Al­tech­na“ vie­ni­ja virš 80 spe­cia­lis­tų, o jai pri­klau­san­čio­je „Op­ti­do­je“ dir­ba dar 60 žmo­nių ko­lek­ty­vas.

Ino­va­ci­jų gamyba

2013 me­tais par­da­vu­si da­lį ak­ci­jų ri­zi­kos ka­pi­ta­lo fon­dui, „Al­tech­na“ įsi­gi­jo il­ga­lai­kę sa­vo bend­ra­dar­bę „Op­ti­dą“, ku­rios spe­cia­li­za­ci­ja – op­ti­nių dan­gų ga­my­ba. To­kiu bū­du kom­pa­ni­jai pa­vy­ko cen­tra­li­zuo­ti la­ze­rių kom­po­nen­tų ga­my­bą, po vie­nu spar­nu su­tel­kiant vi­sus pro­ce­so žings­nius. Da­bar įmo­nė ga­mi­na ne tik op­ti­kos da­lis, bet ir pa­den­gia jas rei­ka­lin­ga me­džia­ga, pa­vyz­džiui, ga­mi­nant op­ti­nius veid­ro­džius.

Lie­tu­vos rin­ka yra pa­kan­ka­mai glaus­ta, vi­si yra Vil­niu­je, vi­si ko­vo­ja dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­to ab­sol­ven­tų.

„La­ze­riams veid­ro­dė­liai yra la­bai svar­būs, nes tu­ri bū­ti la­bai tiks­lus at­spin­dys, la­bai aukš­tas. Mat kiek­vie­nas pro­cen­tas pra­ras­tas kai­nuo­ja ga­lią ir ga­li ne­bei­šei­ti kaž­ko su­vi­rin­ti ar pjaus­ty­ti“, – svar­bą pa­brė­žia T. Jan­kaus­kas. Šių dan­gų ga­my­ba, pa­sak pa­šne­ko­vo, už­trun­ka va­lan­dų va­lan­das ir yra su­dė­tin­gas pro­ce­sas, to­dėl rei­ka­lau­ja di­de­lių in­ves­ti­ci­jų.

„Daug me­tų dir­bom kaip per­par­da­vi­nė­to­jai, pa­ma­tėm, kad taip ne­tva­ru ir ne­iš­si­lai­ky­sim, pra­dė­jom kur­ti vi­du­je pri­dė­ti­nę ver­tę. Da­bar esa­me čia ir kol kas vis­kas at­ro­do vi­sai ne­blo­gai“, – tei­gia T. Jan­kaus­kas.

"Altechna" archyvo nuotrauka

Mū­šis dėl darbuotojų

Anot „Al­tech­nos“ at­sto­vo, ras­ti dar­buo­to­jų Lie­tu­vo­je ne­leng­va. „Lie­tu­vos rin­ka yra pa­kan­ka­mai glaus­ta, vi­si yra Vil­niu­je, vi­si ko­vo­ja dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­to ab­sol­ven­tų“, – tei­gia jis.

Pa­si­ro­do, tik šio fa­kul­te­to stu­den­tai stu­di­jų me­tu ga­li su­si­pa­žin­ti su op­ti­kos pa­grin­dais bei mo­ky­tis la­ze­rių tech­no­lo­gi­jų pa­grin­dų. Prie dar­buo­to­jų pa­ieš­kos prob­le­mos pri­si­de­da kas­met ma­žė­jan­tis stu­den­tų skai­čius ir tai, jog apie pu­sė vi­sų bai­gu­sių­jų ne­no­ri sa­vo at­ei­ties sie­ti su fi­zi­ka.

Tomas Jankauskas / "Altechna" archyvo nuotrauka

To­dėl la­ze­rių rin­ko­je dir­ban­čios bend­ro­vės yra lin­ku­sios sam­dy­ti žmo­nes ne­tu­rin­čius dar­bo pa­tir­ties bei pa­tys au­gin­ti rei­kia­mus spe­cia­lis­tus. Tai su­ku­ria ki­tą iš­šū­kį – įgi­ję pa­tir­ties, žmo­nės daž­nai iš­ei­na dirb­ti į ki­tą kon­ku­ruo­jan­čią įmo­nę ar­ba ku­ria sa­vo vers­lą. T. Jan­kaus­ko skai­čia­vi­mu, vien iš „Al­tech­nos“ iš­ėję dar­buo­to­jai yra įkū­rę bent 6 nau­jas la­ze­rių sri­ty­je dir­ban­čias kom­pa­ni­jas.

Pa­šne­ko­vas tei­gia, jog šiuo me­tu Lie­tu­vos įsta­ty­mų ba­zė yra ga­na pa­lan­ki la­ze­rių tech­no­lo­gi­jų ga­min­to­jams, taip pat gau­su įvai­rių Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tų. Di­džiau­sia prob­le­ma – ne­tin­ka­mas eks­por­to reg­la­men­ta­vi­mas, ta­čiau su­si­vie­ni­ju­sios Lie­tu­vos kom­pa­ni­jos ban­do ini­ci­juo­ti tei­gia­mus po­ky­čius.

Ne­ar­ši konkurencija

Lie­tu­vo­je op­ti­nius kom­po­nen­tus per­ka tik 2 la­ze­rius ga­mi­nan­čios įmo­nės, to­dėl tik mū­sų ša­ly­je nau­joms kom­pa­ni­joms kon­ku­ruo­ti bū­tų su­nku. Tuo tar­pu pa­sau­li­nė rin­ka – be­ri­bė.

Šiuo me­tu „Al­tech­na“ dir­ba su klien­tais iš 70 pa­sau­lio vals­ty­bių. Nau­jus kon­tak­tus megz­ti ir pa­lai­ky­ti se­nas pa­žin­tis pa­de­da įvai­rios pa­sau­li­nės pra­mo­nės par­odos. „“Al­tech­nos“ var­das jau yra ži­no­mas pa­sau­ly­je, ypač to­se ša­ly­se, kur jau esa­me įsta­tę ko­ją – Pra­ncū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Iz­rae­ly­je, JAV, Ki­ni­jo­je, Ja­po­ni­jo­je. Mū­sų var­das aso­ci­juo­ja­si su tam ti­kra ko­ky­be ir kai­nos bei ap­tar­na­vi­mo ly­giu.“ – pri­va­lu­mus var­di­na T. Jan­kaus­kas.

Šios vers­lo sri­ties spe­ci­fi­ka – ga­na ar­ti­mi ar net as­me­ni­niai san­ty­kiai su kai ku­rių ša­lių pir­kė­jais. Pa­vyz­džiui, Iz­rae­ly­je bū­ti­na tu­rė­ti vie­ti­nį pla­tin­to­ją, su ku­riuo pir­kė­jai ga­lė­tų as­me­niš­kai su­si­tik­ti ir kon­sul­tuo­tis, ki­taip par­duo­ti sa­vo la­ze­rių kom­po­nen­tus pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma.

Mū­sų vi­zi­ja vie­na – no­ri­me tap­ti op­ti­kos pa­sau­lio „Lam­borg­hi­ni“.

Aukš­to­sios la­ze­rių tech­no­lo­gi­jos yra nau­do­ja­mos įvai­rio­se sri­ty­se, ypač daž­nai – ka­ro pra­mo­nė­je. „Ne­dir­ba­me su ša­li­mis, ku­rios už­sii­ma kaž­kuo ne­aiš­kiu. Yra pa­kan­ka­mai griež­ti drau­di­mai eks­por­tuo­ti op­ti­nius kom­po­nen­tus už ES ri­bų. Ne­si­no­ri pa­tiems to­kio var­do už­si­trauk­ti. Pa­ti­kri­na­me, ką kom­pa­ni­ja ga­mi­na, kas yra klien­tai, per­žiū­ri­me kon­trak­tus, pa­si­do­mi­me ar jie etiš­ki.“ – apie dar­bo ving­ry­bes pa­sa­ko­ja T. Jan­kaus­kas.

"Altechna" archyvo nuotrauka

So­li­di ateitis

„Mū­sų vi­zi­ja vie­na – no­ri­me tap­ti op­ti­kos pa­sau­lio „Lam­borg­hi­ni“, – sa­ko T. Jan­kaus­kas. Anot jo, kom­pa­ni­jų, ku­rios ga­li itin grei­tai pa­ga­min­ti di­de­lius kie­kius op­ti­nių kom­po­nen­tų ir per die­ną juos pri­sta­ty­ti į bet ku­rią pa­sau­lio ša­lį yra daug, to­dėl su jo­mis kon­ku­ruo­ti bū­tų itin su­dė­tin­ga.

„I­ki šiol ban­dėm už­siimt vis­kuo, ga­vo­si nei šis nei tas. Pa­ste­bė­jom kad ge­riau­siai se­ka­si ga­min­ti prie klien­to po­rei­kių pri­tai­ky­tus kom­po­nen­tus. [...] No­ri­me, kad „Al­tech­na“ bū­tų tas var­das, ku­riam ne­rei­kia pri­sta­ty­mo ir lauk­tu­me tų klien­tų, ku­rie no­rė­tų ei­ti su mu­mis ko­ja ko­jon me­tų me­tus. Mes dėl jų to­bu­li­na­me sa­ve, o jie su mū­sų pa­gal­ba da­ro pa­sau­lį ge­res­niu“, – pa­sa­ko­ja T. Jan­kaus­kas.

Sa­vo at­ei­tį „Al­tech­na“ sie­ja su Lie­tu­va ir ieš­ko­ti lai­mės iš­si­kel­ti sve­tur ne­ke­ti­na. „Svars­to­me apie sa­vo at­sto­vy­bės ati­da­ry­mą, gal­būt, To­li­muo­se Ry­tuo­se“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.