Lietuviškais gesintuvais sutramdyta ugnis
Sa­ko­ma, kad tas, ku­ris sau­go­si, tai ir Die­vas jį pa­sau­gos. O kad vi­sas jū­sų tur­tas pra­ga­ro lieps­no­se ne­pas­kęs­tų, čia jau ga­li pa­dė­ti kau­nie­čių bend­ro­vės „Mer­se­ta“ ga­mi­na­mi ser­ti­fi­kuo­ti ge­sin­tu­vai.

Kaip su­val­dy­ti chao­są?

Pir­mai­siais Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais nuo gais­rų gel­bė­jo­si žmo­nės kaip iš­ma­nė: kas ta­ry­bi­niu pa­li­ki­mu, kas ne­aiš­ku iš kur ir ko­kios ko­ky­bės at­vež­tu ge­sin­tu­vu. „Ma­tant, kas vyks­ta vi­daus rin­ko­je ki­lo idė­ja pa­siū­ly­ti ko­ky­biš­kas, ser­ti­fi­kuo­tas pre­kes su nuo­la­ti­niu ser­vi­su ir at­sar­gi­nių de­ta­lių tie­ki­mu. Gan par­ti­za­ni­niu spren­di­mu tuo­met at­ro­dė ir spren­di­mas pir­miems ser­ti­fi­kuo­ti ge­sin­tu­vus Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­ja „Mer­se­ta“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Par­ad­ni­kas.

Nors mū­sų są­ly­gi­nai ne­daug, ta­čiau džiau­gia­mės, kad tu­ri­me stip­rią ko­man­dą, ku­rio­je yra žmo­nių, dir­ban­čių be­veik nuo pat pir­mos bend­ro­vės gy­va­vi­mo die­nos.

Toks „par­ti­za­ni­nis spren­di­mas“ ir at­ve­dė 1993 me­tais įmo­nės įkū­rė­ją prie idė­jos ap­sau­go­ti vi­sų mū­sų tur­tą nuo gais­ro ne­lai­mės. Ka­dan­gi kau­nie­čiai vie­nin­te­liai Lie­tu­vo­je ga­mi­na to­kio ti­po pre­kes, tai pir­mai­siais mo­ky­to­jais lie­tu­viams tuo­met ta­po ita­lai. Iki šiol bend­ro­vė „Mer­se­ta“ nau­do­ja ita­liš­ką įran­gą ae­ro­zo­li­nių ge­si­ni­mo prie­mo­nių ga­my­bo­je bei į rin­ką tie­kia mil­te­li­nius, ang­lia­rūgš­tės bei van­dens pu­tų ge­sin­tu­vus.

„Y­pa­tin­gai sie­kia­me po­pu­lia­rin­ti ge­sin­tu­vus pu­tų pa­grin­du. Nes tai – nau­jos kar­tos ge­sin­tu­vai, be kenks­min­gų me­džia­gų, be ne­igia­mo po­vei­kio ap­lin­kai, tin­ka­mi nau­do­ti ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­to­se, pui­kiai ap­sau­gan­tys nuo dau­ge­lio ži­no­mų ti­pi­nių gais­rų“, – pa­sa­ko­ja bend­ro­vės at­sto­vas.

24 me­tus gy­vuo­jan­ti įmo­nės šian­dien be tra­di­ci­nių ge­sin­tu­vų taip pat siū­lo au­to­ma­ti­nius ge­sin­tu­vus, dū­mų de­tek­to­rius, prieš­gais­ri­nius apk­lo­tus, gais­ri­nius švirkš­tus ir ki­ta.

13 dar­buo­to­jų, įkai­ti­nu­sių rinką

Kau­nie­čių įmo­nė sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­ja į 17 pa­sau­lio ša­lių, tarp ku­rių ne tik Eu­ro­pos ša­lys, bet ir ge­ro­kai to­li­mes­ni kraš­tai – Ka­na­da, Či­lė, ke­lios Azi­jos ša­lys. Į pa­sta­rą­sias dau­giau­sia iš­ke­liau­ja ae­ro­zo­li­nės ge­si­ni­mo prie­mo­nės, pa­sau­lio rin­ko­je at­si­ra­du­sios prieš be­veik 10 me­tų, o Lie­tu­vo­je dar tik žen­gian­čios po­pu­lia­ru­mo link.

„Mer­se­ta“ at­sto­vas Š. Par­ad­ni­kas tki­si, kad at­eit­je bū­tent šios pre­kės, žy­mi­mos „Rei­nold­Max“ ženk­lu ir ser­ti­fi­kuo­tos Vo­kie­ti­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je, pa­klau­sa augs spar­čiau­siai. „Tai daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo mi­ni ge­sin­tu­vas, už­pil­dy­tas spe­cia­lio­mis šal­dan­čio­mis pu­to­mis, ku­rių dė­ka gais­ro ži­di­nio tem­pe­ra­tū­ra aki­mirks­niu nu­kren­ta ir taip už­ker­ta­mas ke­lias pa­kar­to­ti­niam ug­nies įsip­lies­ki­mui. Tin­ka jis ir už­si­de­gu­siems rie­ba­lams vir­tu­vė­je ge­sin­ti, ko ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie, pa­vyz­džiui, mil­te­li­nius ge­sin­tu­vus“, – apie vos prieš ke­le­rius me­tus Lie­tu­vo­je pra­dė­tą ga­min­ti pro­du­ką pa­sa­ko­ja Š. Par­ad­ni­kas.

Pa­sta­rai­sias me­tais įmo­nė sta­bi­liai au­go, apy­var­ta jau ei­lę me­tų per­ko­pia mi­li­jo­no eu­rų ri­bą, o per­nai me­tais pri­ar­tė­jo prie be­veik dvie­jų. Skai­čiuo­ja­ma, kad per me­tus įvai­rių ge­sin­tu­vų par­duo­da­ma apie pu­sė mi­li­jo­no vie­ne­tų. Ge­sin­tu­vus „Mer­se­to­je“ ga­mi­na vos 13 žmo­nių.

„Nors mū­sų są­ly­gi­nai ne­daug, ta­čiau džiau­gia­mės, kad tu­ri­me stip­rią ko­man­dą, ku­rio­je yra žmo­nių, dir­ban­čių be­veik nuo pat pir­mos bend­ro­vės gy­va­vi­mo die­nos. Ga­li­me di­džiuo­tis, kad žmo­nių kai­ta yra mi­ni­ma­li, o kas­met į ko­lek­ty­vą, au­gant įmo­nei, mes pri­ima­me bent po vie­ną nau­ją ko­le­gą“, – ne­sle­pia pa­šne­ko­vas.

Be­je, ar ži­no­jo­te, kad ge­sin­tu­vo kor­pu­sui su­tei­kia­ma 10 me­tų ga­ran­ti­ja ir už­ge­si­nus gais­rą, jis vėl ga­li bū­ti par­uoš­tas nau­do­ji­mui. Ge­sin­tu­vo už­pil­dy­mo ar per­pil­dy­mo skai­čius ne­ri­bo­ja­mas, to­dėl pa­nau­do­jus ge­sin­tu­vą rei­kia kreip­tis į ge­sin­tu­vus pil­dan­čias ir pri­žiū­rin­čias įmo­nes.

Ką da­ry­ti, kad kai­my­no tro­ba nedegtų

Vi­so­je Eu­ro­po­je ge­ros ko­ky­bės ir ser­ti­fi­kuo­tų ae­ro­zo­li­nių ge­sin­tu­vų ga­min­to­jų, įskai­tant ir Kau­ne vei­kian­čią įmo­nę, yra vos 6. Bed­ro­vės dar­buo­to­jai kas­met sa­ve pri­sta­ty­ti vyks­ta bent į ke­lias ne tik į spe­cia­li­zuo­tas prieš­gais­ri­nės sau­gos par­odas, bet ir į pla­tes­nio pro­fi­lio, to­kias kaip na­mų, pri­va­taus ženk­lo ir pa­na­šias par­odas.

„Lie­tu­vos vers­lo par­amos agen­tū­ros vyk­do­mi fi­nan­sa­vi­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pro­jek­tai pa­de­da mums da­ly­vau­ti to­kio­se par­odo­se. Ne­di­de­lėms ga­my­bi­nėms įmo­nėms kaip „Mer­se­ta“ to­kia par­amos for­ma yra ypa­tin­gai svar­bi. Tin­ka­mai ja pa­si­nau­do­jus ga­li­ma pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų“, – ne­sle­pia pa­šne­ko­vas.

Tuos re­zul­ta­tus jau įver­ti­no ir už­sie­nio gais­ri­nin­kai, at­lik­da­mi įvai­rius eks­pe­ri­men­tus. Vie­ną to­kių prieš ke­le­tą me­tų ini­ci­ja­vo vie­nas ne­prik­lau­so­mas Švei­ca­ri­jos lei­di­nys. „Ty­ri­mo es­mė bu­vo iš­tir­ti rin­ko­se esan­čias pa­na­šaus dy­džio ge­si­ni­mo prie­mo­nių sa­vy­bes bei iš­rink­ti pa­trauk­liau­sią va­rian­tą. 5 Ba­ze­lio mies­to gais­ri­nin­kai tes­ta­vo 5 Eu­ro­po­je ga­mi­na­mus pro­duk­tus. Tuo­met bu­vo iš­rink­ta mū­siš­kė „Rei­nold­Max 500“ ge­si­ni­mo prie­mo­nė, kai­nuo­jan­ti, ly­gi­nant su kon­ku­ren­tais, net ke­lias de­šim­tis kar­tų ma­žiau“, – pa­si­di­džia­vi­mo ne­sle­pia pa­šne­ko­vas.

Lie­tu­vai­čiai, kar­čiai šyp­te­li pa­šne­ko­vas, vis dar lin­kę ge­sin­tu­vą pirk­ti tik ta­da, kai ne­ran­da iš ko pa­sis­ko­lin­ti va­žiuo­da­mi į tech­ni­nę sa­vo au­to­mo­bi­lio ap­žiū­rą.

Nors vi­du­ti­niš­kai ge­sin­tu­vas, ku­rio tu­rė­tų už­tek­ti už­kirs­ti ke­lią di­des­nei ne­lai­mei, kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai nuo 6–7 iki 10 eu­rų, ta­čiau lie­tu­vai­čiai, kar­čiai šyp­te­li pa­šne­ko­vas, vis dar lin­kę ge­sin­tu­vą pirk­ti tik ta­da, kai ne­ran­da iš ko pa­sis­ko­lin­ti va­žiuo­da­mi į tech­ni­nę sa­vo au­to­mo­bi­lio ap­žiū­rą. „De­ja, bet šia­me pa­juo­ka­vi­me yra ir ne­ma­ža da­lis tie­sos. Daž­nai gir­di­me įvai­rių skep­ti­kų lai­do­mų rep­li­kų apie ne­va ma­žą ge­sin­tu­vo bū­ti­ny­bę ar tei­kia­mą nau­dą. Ta­čiau, kaip tai­syk­lė, žmo­nės, nu­ken­tė­ję nuo gais­ro sa­vo mąs­ty­mą kei­čia kar­di­na­liai“, – ap­mau­do ne­slė­pė Š. Par­ad­ni­kas.

Vi­sai ki­toks po­žiū­ris į sa­vo na­mų sau­gu­mą yra, pa­vyz­džiui, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se. Pa­šne­ko­vas ne­si­ry­žo spė­lio­ti, ko­dėl lieu­viai vis dar ne­sau­go sa­vo na­mų ir ne­ga­li pa­dė­ti ap­lai­džiam kai­my­nui, ku­rio na­mai ir­gi de­ga. „Sun­ku pa­sa­ky­ti ko­dėl taip yra, tai ma­tyt le­mia ir bend­ras žmo­nių su­vo­ki­mas, ir fi­nan­si­nis ger­bu­vis. Kai kur to­kius da­ly­kus su­re­gu­liuo­ja ir pa­ti valst­bė, įves­da­ma pri­va­lo­mą tvar­ką tu­rė­ti ge­sin­tu­vą ne tik kaip jau įpras­ta vie­šą­ja­me sek­to­riu­je, bet ir pri­va­čiuo­se na­muo­se“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Lie­tu­viš­kas ge­si­ni­mo prie­mo­nes ga­mi­nan­tys kau­nie­čiai ti­ki­si, kad at­eis ta die­na, kai ge­sin­tu­vas na­muo­se bus sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas, o pir­ka­da­mi sau­gos prie­mo­nes tau­tie­čiai rink­sis vie­ti­nio ga­min­to­jo pro­duk­tus. O pa­čių bend­ro­vės „Mer­se­ta“ dar­buo­to­jų au­sis vis daž­niau pa­sieks to­kie pa­sa­ko­ji­mai, ko­kį jie yra gir­dė­ję ne­ty­čia Ka­na­do­je.

„Žmo­gus at­ėjęs į par­duo­tu­vę pas kon­sul­tan­tą klau­sia: „Ar ga­lė­čiau čia įsi­gy­ti „Rei­nold­Max“?“ Jis ne­klau­sė apie ge­sin­tu­vą ar pa­na­šiai, jis pra­šė kon­kre­čiai jam gir­dė­to pre­ki­nio ženk­lo pre­kės. Ma­nau to­kie, kad ir pa­vie­niai at­ve­jai, vis­gi liu­di­ja apie tei­sin­gai pa­si­rink­tą mar­ke­tin­go stra­te­gi­ją ir ver­čia ti­kė­ti, kad at­ei­ty­je mū­sų pro­duk­tų po­pu­lia­ru­mas augs“, – pa­sa­ko­jo Š. Par­ad­ni­kas.

Sa­vo vers­lą no­rin­tiems pra­dė­ti as­me­nims pa­šne­ko­vas pa­ta­ri­mų ne­žars­tė, bet pa­lin­kė­jo vi­siems pa­si­rū­pin­ti sa­vo ar­ti­mų­jų ir sa­vo tur­to sau­gu­mu įsi­gy­jant ge­si­ni­mo prie­mo­nę.