Lietuvai prognozuoja kuklų ekonomikos augimą
Eu­ro­pos re­kons­truk­ci­jos ir plė­tros ban­kas (ERPB) pa­ge­ri­no šių me­tų Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mo prog­no­zę, ta­čiau ji iš­lie­ka kuk­liau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se. Spar­čiau­sia bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) au­gi­mas prog­no­zuo­ja­mas Lat­vi­jai.

ERPB vertinimu, Lietuvos ekonomika šiemet turėtų augti 3,4 proc. – 0,2 procentinio punkto daugiau nei prognozuota šių metų gegužę. Latvijos BVP augimo prognozė padidinta 0,4 punkto iki 3,9 proc., Estijos – sumažinta 0,2 punkto iki 3,6 procento.

Kitąmet Lietuvos ekonomikos plėtra turėtų sumažėti iki 2,8 proc., Latvijos – 3,5 proc., Estijos – 3 proc. Šių prognozių ERPB nepakeitė.

Anot ERPB analitikų, neigiamos įtakos Lietuvos ūkio augimui turi numatomas paklausos mažėjimas pagrindinėse šalies eksporto rinkose. Darbingo amžiaus gyventojų mažėjimas turės vis didesnę neigiamą įtaką verslui, o tai gali paskatinti įmones atidėti investicijų sprendimus, nes kvalifikuotų darbuotojų trūkumą nėra taip lengva pakeisti automatizuotais sprendimais.

Tuo metu spartesnis ES fondų lėšų naudojimas gali paskatinti viešųjų investicijų augimą. Spartaus darbo užmokesčio augimo įtaka vartojimui mažės, nes turėtų didėti taupymui skiriamų lėšų dalis, nurodo ERPB.

Pasak naujausių prognozių, Vidurio Europos ir Baltijos šalių regiono ekonomikos kartu šiemet augs 4,3 proc., o kitąmet – 3,5 proc. Sparčiausias augimas regione šiemet prognozuojamas Lenkijai – 4,7 proc., o kitąmet – Slovakijai – 4 procentais.