Lietuva skyrė dar 20 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai teikti
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nį pra­ne­šė sky­ru­si 20 tūkst. eu­rų Jung­ti­nių Tau­tų (JT) cen­tri­niam grei­to­jo rea­ga­vi­mo fon­dui (CERF) hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai teik­ti.

Šis fondas įsteigtas siekiant, kad JT humanitarinė pagalba nukentėjusiems stichinės nelaimės ar ginkluoto konflikto atveju būtų teikiama operatyviai ir sklandžiai.

Jis rūpinasi, kad lėšos per tarptautinių organizacijų tinklą būtų nukreiptos ten, kur jų labiausiai reikia.

CERF lėšos yra renkamos tik iš savanoriškų įnašų, pagrindiniai donorai yra valstybės narės.

Pernai Lietuva fondui taip pat skyrė 20 tūkst. eurų.

Iš viso šiemet šalis humanitarinei pagalbai įvairioms šalims, JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui ir JT centriniam greitojo reagavimo fondui iš viso jau skyrė 265 tūkst. eurų.