Lietuva mažiausiai ES atseikėja socialinei apsaugai
Lie­tu­vo­je iš­lai­dos so­cia­li­nei ap­sau­gai 2016 me­tais bu­vo vie­nos ma­žiau­sios tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių pa­gal da­lį bend­ra­ja­me vi­daus pro­duk­te (BVP) ir len­kė tik Lat­vi­jos bei Ru­mu­ni­jos iš­lai­das, skel­bia Eu­ros­ta­tas.

Lietuvoje šis rodiklis siekė 15,4 proc. BVP, rodo trečiadienį paskelbti ES statistikos agentūros tyrimo rezultatai.

Latvijoje išlaidos socialinei apsaugai siekė 15,2 proc., Rumunijoje – 14,6 proc., Estijoje – 16,6 procento.

Daugiausiai socialinei apsaugai 2016 metais skyrė Prancūzija (34,3 proc.), Suomija (32 proc.), ir Danija (31,6 proc.).

Visos ES šalys socialinei apsaugai 2016 metais vidutiniškai skyrė 28,2 proc. BVP.

Pagal sritis 45,9 proc. išlaidų Lietuvoje teko senyvo amžiaus žmonėms, 40,8 proc. – sveikatai ir gydymui, 7,8 proc. – šeimai ir vaikams, 3,3 proc. – nedarbo problemoms, 2,3 proc. – apgyvendinimui ir socialinei apsaugai.