LEU turtą išdalins aukcione
Vy­riau­sy­bė ap­sisp­ren­dė, ką da­ry­ti su vi­su vals­ty­bei pri­klau­san­čiu ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu (NT), ku­rį val­dė Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas (LEU). Ne­ma­ža da­lis ob­jek­tų bus per­duo­da­ma vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kas, ku­ris už­siims jų par­da­vi­mu, rem­da­mo­si Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ra­šo „Vers­lo ži­nios“.

Pasak VŽ, kaip jau skelbta, pagrindiniai universiteto pastatai atiteks kitoms aukštojo mokslo įstaigoms. Didžioji dalis pirmųjų rūmų, esančių sostinės Žvėryne, Studentų gatvėje, perduodama Vilniaus kolegijai (VK). O antrieji rūmai Naujamiestyje atitenka Vytauto Didžiojo universitetui (VDU).

Turto bankui bus patikėta parduoti LEU bendrabučius Saltoniškių, Studentų ir Švitrigailos gatvėse, taip pat poilsio namus Palangoje ir pastatus Švenčionių rajone.

Be to, VK perkėlus dalį fakultetų į Studentų gatvės kompleksą, planuojama Turto bankui perduoti mokymo įstaigos dabar valdomus pastatus – Turto bankas spręs, ar juos parduoti, ar naudoti kitoms reikmėms. Dalis VK valdomo turto taip pat dar gali atsidurti Vilniaus savivaldybės rankose.

BNS jau skelbė, kad pertvarkant Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklą LEU yra jungiamas prie VDU. Pastarajam penkeriems metams atitenka ir dalis LEU patalpų, tačiau ne centriniai rūmai.

Ekspertų skaičiavimu, visas LEU turtas, kurį sudaro apie 20 objektų, vertinamas maždaug 50 mln. eurų.