Ledų pristatymas į Kiniją be šaldymo įrangos – misija įmanoma
Su AB „A­che­ma“ užau­gu­si ir nuo šių me­tų sau­sio 1-osios sa­va­ran­kiš­ką veik­lą pra­dė­ju­si „Gas­che­ma“ skai­čiuo­ja sėk­min­go pir­mo­jo me­tų ket­vir­čio re­zul­ta­tus. Per tris mė­ne­sius įmo­nės apy­var­ta pa­di­dė­jo 9 proc., pa­ly­gin­ti su 2016 me­tų I ket­vir­čiu. Pra­mo­ni­nių du­jų ir AZO pre­kės ženk­lo che­mi­jos pro­duk­tų ga­my­bą bei pre­ky­bą plė­to­jan­ti „Gas­che­ma“ drą­siai kal­ba ne tik apie plė­trą, bet ir apie in­ves­ti­ci­jas į tech­no­lo­gi­jas. Pir­mas įmo­nės pir­ki­nys – sau­so­jo le­do gra­nu­lia­to­rius, ga­mi­nan­tis sau­so­jo le­do blo­kus, – ti­ki­ma­si, at­neš po­ky­čių lo­gis­ti­kos sek­to­riu­je.

„Sau­so­jo le­do blo­kus sėk­min­gai iš­ban­dė­me bend­ra­dar­biau­da­mi su vie­na val­go­muo­sius le­dus ga­mi­nan­čia Lie­tu­vos bend­ro­ve. Le­dai, ku­rie į Ki­ni­ją bu­vo trans­por­tuo­ja­mi tarp sau­so­jo le­do blo­kų, pui­kiai iš­si­lai­kė, li­ko už­šal­dy­ti ir ne­pra­ra­do nei sko­nio sa­vy­bių, nei iš­vaiz­dos, kol nu­ke­lia­vo į rei­kia­mą vie­tą per 5 par­as. Pir­mas toks pro­jek­tas Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­no, kad tech­no­lo­gi­ja iš­ties pa­si­tei­si­na lo­gis­ti­kos sri­ty­je. Sau­so­jo le­do, ku­ris ga­mi­na­mas iš mais­ti­nės ang­lia­rūgš­tės ir ku­rio tem­pe­ra­tū­ra sie­kia –78 °C, vė­si­na­mo­ji ga­lia yra tris kar­tus di­des­nė ne­gu įpras­to le­do, be to, jam tirps­tant ne­su­si­da­ro van­dens. Ang­lia­rūgš­tė – na­tū­ra­lus kon­ser­van­tas, to­dėl tai pui­kus spren­di­mas ve­žant grei­tai gen­dan­čius pro­duk­tus“, – apie sau­so­jo le­do pra­na­šu­mus lo­gis­ti­kos sri­ty­je pa­sa­ko­ja „Gas­che­mos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Val­de­ma­ras Va­rei­ka.

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, Va­ka­rų lo­gis­ti­kos įmo­nė­se sau­sa­sis le­das jau ku­ris lai­kas nau­do­ja­mas šal­dy­tiems pro­duk­tams trans­por­tuo­ti, nes jis – vie­nas pa­ti­ki­miau­sių. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je „Gas­che­ma“ yra vie­nin­te­lė įmo­nė, ga­mi­nan­ti sau­są­jį le­dą. „Anks­čiau sau­so­jo le­do blo­kų bu­vo ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ir at­si­vež­ti iš gre­ti­mų ša­lių, ta­čiau jis ga­ruo­ja, to­dėl tam­pa svar­bi kiek­vie­na va­lan­da. Da­bar Lie­tu­vos lo­gis­ti­kos įmo­nėms ga­li­me čia pat, vos per ke­lias va­lan­das pa­ga­min­ti ir pri­sta­ty­ti sau­so­jo le­do. Jis lei­džia pro­duk­tus vež­ti vie­na ar dviem die­no­mis il­giau“, – sa­ko V. Va­rei­ka. „Gas­che­ma“, įsi­gi­ju­si nau­ją įran­gą, ga­my­bos pa­jė­gu­mą pa­di­di­no be­veik dvi­gu­bai: per par­ą įmo­nė ga­li pa­ga­min­ti iki 15 to­nų sau­so­jo le­do, ku­ris nau­do­ja­mas ne tik pro­duk­tams trans­por­tuo­ti, šal­dy­ti, bet ir pa­vir­šiams va­ly­ti.

In­ves­tuos į inovacijas

Sa­va­ran­kiš­ku vers­lo vie­ne­tu ta­pu­si bend­ro­vė to­liau ke­ti­na in­ves­tuo­ti į ino­va­ci­jas ir nau­jų pro­duk­tų pa­siū­los plė­trą. 2018 me­tais įmo­nė pla­nuo­ja plės­ti ang­lia­rūgš­tės ga­my­bą, taip pat pra­dė­ti ga­min­ti me­di­ci­ni­nį de­guo­nį ir ki­tus du­jų pro­duk­tus.

Lie­tu­vos du­jų rin­ka ga­na kon­ku­ren­cin­ga, ta­čiau „Gas­che­ma“, Lie­tu­vo­je vei­kian­ti ga­my­bos bend­ro­vė, yra ar­čiau­siai ga­lu­ti­nių var­to­to­jų ir kas­met in­ves­tuo­ja į pra­mo­ni­nių du­jų sek­to­rių. „Šis vers­las rei­ka­lau­ja iš­ties daug in­ves­ti­ci­jų, ypač sie­kiant už­si­ti­krin­ti rin­kos da­lį, iš­si­ko­vo­ti ją iš už­sie­nio kom­pa­ni­jų fi­lia­lų ir ga­ran­tuo­ti kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą bei aukš­tą pa­slau­gų ko­ky­bę. Ne­se­niai in­ves­ta­vo­me į ta­ros at­nau­ji­ni­mą ir iš­plė­ti­mą, taip pat – į GOST ti­po ba­lio­nų kei­ti­mą ES stan­dar­to ba­lio­nais, skys­tų­jų du­jų sto­čių klien­tams sta­ty­mą, į nau­jus ga­my­bos pa­jė­gu­mus ir tu­ri­mų plė­trą, trans­por­to par­ko iš­plė­ti­mą bei at­nau­ji­ni­mą“, – var­di­ja kas­met apie 2 mln. eu­rų į vers­lo plė­trą in­ves­tuo­jan­čios „Gas­che­mos“ va­do­vas V. Va­rei­ka.

Dai­ro­si į už­sie­nio rinkas

2015 me­tų spa­lio mė­ne­sį azo­ti­nių trą­šų ir ki­tų che­mi­jos pro­duk­tų ga­min­to­jai „A­che­mai“ pra­dė­jus eksp­loa­tuo­ti nau­ją oro skai­dy­mo blo­ką, „Gas­che­ma“ ta­po vie­na di­džiau­sių pra­mo­ni­nių du­jų ga­my­bos ir pre­ky­bos ly­de­rių Lie­tu­vo­je. Ka­dan­gi da­lį per­ka­mų du­jų „Gas­che­ma“ pra­dė­jo ga­min­ti pa­ti (de­guo­nį, azo­tą, ar­go­ną), įmo­nė ga­li už­ti­krin­ti grei­tą jų pri­sta­ty­mą, ope­ra­ty­vų ir lanks­tų rea­ga­vi­mą į klien­tų po­rei­kius bei iš­ki­lu­sias prob­le­mas. „Jo­na­vo­je ga­mi­na­me tech­ni­nes du­jas, mais­to pra­mo­nei skir­tas du­jas, skys­tuo­sius du­jų pro­duk­tus, du­jų mi­ši­nius, sau­są­jį le­dą ir ki­tus pro­duk­tus“, – tei­gia V. Va­rei­ka ir pa­brė­žia, kad jiems vi­siems iš­duo­da­mi ko­ky­bės do­ku­men­tai.

Bend­ro­vės va­do­vas ne­sle­pia, jog „Gas­che­ma“ ti­ki­si tap­ti grei­čiau­siai au­gan­čia sa­vo vers­lo sek­to­riuo­se įmo­ne Bal­ti­jos ša­ly­se. „Maž­me­ni­nį tink­lą Bal­ti­jos vals­ty­bė­se pla­nuo­ja­me plės­ti bent dvi­gu­bai. Lat­vi­jo­je, ku­rio­je jau yra 4 pre­ky­bos taš­kai, ke­ti­na­me ati­da­ry­ti dar 5 nau­jas pre­ky­bos vie­tas“, – tvir­ti­na V. Va­rei­ka. Ir pri­du­ria, kad kai­my­nės Lat­vi­jos rin­ko­je pla­nuo­ja­ma su­telk­ti di­de­les pa­jė­gas. Šiuo me­tu „Gas­che­mos“ eks­por­tas jau su­da­ro di­des­nę da­lį vi­sų įmo­nės par­da­vi­mų – per 50 pro­cen­tų.

Su „AdB­lue®“ uži­ma 90 proc. Lie­tu­vos rinkos

Vie­na spar­čiau­siai au­gan­čių „Gas­che­mos“ veik­los kryp­čių – AZO pre­kės ženk­lo pro­duk­ci­ja. Anot va­do­vo, ši vers­lo sri­tis dėl kas­met di­dė­jan­čios pa­klau­sos yra ne ma­žiau pers­pek­ty­vi nei du­jos. Di­džiau­sias au­gi­mas fik­suo­ja­mas tar­šą ma­ži­nan­čių sis­te­mų prie­dų „AdB­lue®“ rin­ko­je – kas­met po 10–15 pro­cen­tų. Pri­ėmus EU­RO 6 stan­dar­tą „AdB­lue®“ tir­pa­lą pri­va­lo­ma nau­do­ti be­veik vi­so­se nau­jo­se trans­por­to prie­mo­nė­se, tu­rin­čio­se dy­ze­li­nius va­rik­lius: tiek že­mės ūkio ma­ši­no­se, tiek leng­vuo­siuo­se, tiek ko­mer­ci­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­liuo­se. „Eu­ro­po­je dy­ze­li­nu va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės ypač po­pu­lia­rios. Jau jau­čia­mas su­ju­di­mas rin­ko­je – vai­ruo­to­jai ieš­ko ma­žo li­tra­žo „AdB­lue®“ ba­ke­lių, ku­rie pa­pras­tai per­ka­mi leng­va­jam trans­por­tui. Ūki­nin­kai ir trans­por­to prie­mo­nių par­kus at­nau­ji­nan­čios lo­gis­ti­kos įmo­nės ir­gi žval­go­si į mo­der­nią ir pa­to­gią „AdB­lue®“ py­li­mo įran­gą. Šiuo me­tu sa­vo pre­kiau­ja­mu „AdB­lue®“ uži­ma­me 90 proc. Lie­tu­vos rin­kos“, – pa­sa­ko­ja V. Va­rei­ka.

Bend­ro­vė taip pat pla­ti­na ypač ko­ky­biš­kus šve­dų ga­min­to­jo „A­rom-de­kor Ke­mi“ che­mi­jos pro­duk­tus au­to­mo­bi­liams AZO AU­TO. Juos jau per­ka ir nau­do­ja da­lis su­nkio­jo au­to­trans­por­to vai­ruo­to­jų. „Gas­che­mos“ pre­ky­bos vie­to­se ir par­tne­rių elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se pre­kiau­ja­ma AZO au­ši­ni­mo skys­čiu, stik­lų plo­vik­liu, pur­vo tir­pik­liu, šam­pū­nu ir ki­ta aukš­čiau­sius Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių che­mi­jos pra­mo­nės stan­dar­tus ati­tin­kan­čia pro­duk­ci­ja.

Apie „Gaschemą“

Kar­tu su di­džiau­sia Lie­tu­vo­je trą­šų ga­min­to­ja AB „A­che­ma“ au­gu­sį ir rin­ko­je įsit­vir­ti­nu­sį fi­lia­lą „Gas­che­ma“ šių me­tų pra­džio­je nu­tar­ta įkur­ti kaip sa­va­ran­kiš­ką vers­lo vie­ne­tą. Bend­ro­vės vie­nin­te­lė ak­ci­nin­kė ir stei­gė­ja li­ko AB „A­che­ma“.

AB „A­che­ma“ fi­lia­las „Gas­che­ma“ įsteig­tas 2003 me­tais. 2004-ai­siais įmo­nė pra­dė­jo veik­lą nuo 1,05 mln. eu­rų me­ti­nės apy­var­tos, 2010 me­tais ji jau sie­kė 7,34 mln. eu­rų, o 2016-ai­siais – dau­giau kaip 18 mln. eu­rų. „Gas­che­ma“ taip pat val­do už­sie­ny­je vei­kian­čias ga­my­bos bend­ro­ves Oy „Gas­che­ma Fin­land“ ir AB „Gas­che­ma Swe­den“, o Lat­vi­jo­je – pre­ky­bos įmo­nę SIA „Gas­che­ma“.