Latvijos kiaulių augintojai Kėdainiuose planuoja investicijas
Vie­na di­džiau­sių Lat­vi­jos kiau­lių au­gin­to­jų „Mi­ķelā­ni be­kons“ iš lie­tu­vių kom­pa­ni­jos UAB „Sis­tem“ už 2 mln. EUR įsi­gi­jo kiau­lių komp­lek­są Kė­dai­nių r., ne­to­lie­se Jos­vai­nių kai­mo. Per at­ei­nan­čius me­tus Lat­vių kom­pa­ni­ja ža­da in­ves­tuo­ti į komp­lek­są dar 1 mln. EUR, kad bū­tų at­kur­ta kom­pa­ni­jos veik­la ir ji ati­tik­tų vi­sus šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus, pir­miau­siai – bū­tų pa­nai­kin­ta blo­go kva­po prob­le­ma.

„Šiemet ir kitąmet investuosime mažiausiai 1 mln. EUR į šalia Josvainių kaimo esantį kompleksą. Mes jį įsigijome, kad atkurtume gamybą ir kompleksas veiktų atitikdamas visus šiuolaikinius reikalavimus, užtikrindamas auginamų kiaulių gerovę ir biologinio saugumo reikalavimus, rašoma pranešime spaudai.

Esame vieni didžiausių ir labiausiai patyrusių Latvijos kiaulių augintojų. Kompanija buvo įkurta bendradarbiaujant su danų kiaulių augintojais, iš kurių perėmėme jų 30 m. sukauptą patirtį. Lietuvoje įsigytam kompleksui valdyti įkūrėme UAB „Bekonas LT“ ir gaminamą produkciją platinsime pažymėtą šiuo prekės ženklu“, – teigia UAB „Bekonas LT“ valdybos pirmininkas Ilvarsas Strazdiņšas.

Nauji savininkai teigia kovosiantys su blogu kvapu, jeigu reikės, pakeisiantys ir kiaulių maitinimo sistemą. Be to, Latviai žada išlaikyti kiaulių gardus kuo sausesnius, tad blogas kvapas turėtų dar labiau sumažėti. Kaip ir Latvijoje, Lietuvoje kiaulės bus šeriamos tik ES standartus atitinkančiu pašaru, tad neužilgo vietiniams ūkininkams kompanija žada pasiūlyti natūralias trąšas be chemikalų.

„Komplekse daugiausiai gali tilpti 26 tūkst. kiaulių ir mūsų tikslas – per porą metų šį skaičių pasiekti. Šiuo metu kompleksas tuščias – dezinfekuojame patalpas, ruošiame kiaulių gardus, statome tvoras ir atliekame kitus darbus, kad pradėjus veiklą įmonė atitiktų visus reikalavimus.

Žinome apie prastą buvusiųjų komplekso savininkų reputaciją. Deja, turime pripažinti, kad kompleksas atsiliko nuo šiuolaikinių kiaulių auginimo standartų. Daug investavome į mūsų kompleksus Latvijoje, kad sumažintume blogus kvapus ir gerintume produkcijos kokybę.

Tą patį darysime ir Lietuvoje. Suprantame, kad dar užtruks šiek tiek laiko, kol Lietuvos gyventojai supras, kad tai ne tušti pažadai. Esame komanda, sukaupusi didelę patirtį ir mums svarbu išlaikyti gerą kompanijos reputaciją“, – kalba Ilvarsas Strazdiņšas.

Latvijoje kompanija jau padėjo restauruoti porą socialinių būstų, teikė nemokamus pietus vaikams, steigė stipendijas geriausiems mokiniams ir atletams, taip pat finansavo įvairius renginius senoliams.

Įmonėje „Bekonas LT“ dirbs tie patys darbuotojai, kurie iki šiol dirbo UAB „Sistem“ komplekse. Įmonė taip pat pasižada optimaliai tvarkytis su kiaulių srutomis. Latvijoje srutos iš kompleksų šalinamos du kartus per metus, o prieš šalinimą kompanija susiderina su kaimyniniais gyventojais, kad nesukeltų jiems nepatogumų. Taip pat įvertinamos ir orų prognozes, kad prieš srutų šalinimą būtų užtikrintas kuo mažesnis kvapų pasklidimas.

„Planuojame kiaules pradėti apgyvendinti komplekse jau lapkričio mėnesį. Iššūkiai mums nieko naujo – kai pirkome „Miķelāni bekons“ kompleksą Latvijoje, jis buvo ant bankroto ribos, bet mes turėjome pakankamai resursų ir įdėjome daug pastangų, kad pastatytume kompleksą „ant kojų“.

Jau įdiegėme specialią pagalbinę įrangą, skirtą kiaulių laikymo sistemai restruktūrizuoti. Paprastais žodžiais tariant, kiaulės dabar tuštinsis ant grotelių, tad bus visai kita srutų surinkimo sistema ir vien tai turėtų perpus sumažinti iš komplekso sklindantį blogą kvapą“, – pasakoja Ilvarsas Strazdiņšas.

Kad ir kur kompanija bedirbtų, ji aktyviai investuoja į vietos bendruomenes. Latvijoje kompanija jau padėjo restauruoti porą socialinių būstų, teikė nemokamus pietus vaikams, steigė stipendijas geriausiems mokiniams ir atletams, taip pat finansavo įvairius renginius senoliams. Planuojama, kad tokia veiklą bendrovė vykdys ir Lietuvoje.