Kojinių gamintojai daugiau uždirba užsakovams
Lie­tu­vo­je mez­ga­mų ko­ji­nių pre­kių ženk­lai ge­rai ži­no­mi vi­daus rin­ko­je, ta­čiau eks­por­tuo­ja­mos dau­giau­sia pa­ženk­lin­tos gar­siais už­sie­nio rin­ko­se po­pu­lia­riais pre­kių ženk­lais. Bū­tent to­kie už­sa­ky­mai ša­lies ko­ji­nių ga­min­to­jams už­dir­ba dau­giau­sia.

„Megz­ti lie­tu­viš­kas ko­ji­nes ir už­sie­ny­je par­da­vi­nė­ti pa­žy­mė­tas po­pu­lia­riais pre­kių ženk­lais ver­ta, nes toks ženk­las reiš­kia ge­ro­kai aukš­tes­nę kai­ną, ne­gu bū­tų ga­li­ma par­duo­ti tą pa­tį daik­tą ne­ži­no­mu var­du, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė se­niau­sios bei vie­nos di­džiau­sių Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ko­ji­nių ga­my­bos AB „Spar­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ze­no­nas Ja­na­vi­čius ir pri­dū­rė: – Bend­ra­dar­biau­jant su Va­ka­rų par­tne­riais pi­ni­gai grįž­ta iš­kart.“

Pir­me­ny­bė – eksportui

Iki 1998 me­tų di­de­lė „Spar­tos“ pro­duk­ci­jos da­lis ke­liau­da­vo į Ru­si­ją, o da­bar bend­ro­vė į tą pu­sę re­tai pa­žvel­gia. Bend­ro­vė ko­ji­nes sve­ti­mais var­dais eks­por­tuo­ja dau­giau­sia į Šve­di­ją, Da­ni­ją, Nor­ve­gi­ją, Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją, JAV. Tai ne tik pa­pras­tos ko­ji­nės, bet ir spe­cia­lios pa­skir­ties, skir­tos įvai­rių ša­kų spor­tui, il­goms ke­lio­nėms, dar­bui, žve­jams, me­džio­to­jams. Pa­sta­ro­sios mez­ga­mos su spe­cia­liu pa­sto­rin­tu pa­du, ap­gau­bian­čios vi­są ko­ją.

Už­sie­nio už­sa­ko­vai daž­nai pa­siū­lo sa­vo di­zai­ną, at­siun­čia raš­tą su įvai­rio­mis kom­bi­na­ci­jo­mis, py­ni­mu ir pa­na­šiais da­ly­kais. „Mū­sų ga­mi­nių ko­ky­be dar nie­kas ne­nu­si­vy­lė“, – tvir­ti­no bend­ro­vės va­do­vas. Jis pri­si­me­na 1991-ai­siais pir­mą­ją pa­žin­tį su bū­si­mais par­tne­riais Šve­di­jo­je, kai ne­la­bai kas ti­kė­jo Lie­tu­vos įmo­nės ga­li­my­bė­mis ko­ky­biš­kai at­lik­ti už­sa­ky­mus.

Ki­tą­met „Spar­ta“ mi­nės 100 me­tų ju­bi­lie­jų.

Lie­tu­vos vi­daus rin­ko­je ji tu­ri jau­nes­nę stip­rią kon­ku­ren­tę Kau­no UAB „Ski­ni­ja“, ku­ri bu­vo įsteig­ta 1996 me­tais iš da­lies dėl to, kad at­si­ra­do ga­li­my­bė ga­min­ti Vo­kie­ti­jos rin­kai.

Megz­ti lie­tu­viš­kas ko­ji­nes ir už­sie­ny­je pre­kiau­ti pa­žy­mė­tas po­pu­lia­riais pre­kių ženk­lais ver­ta, nes toks ženk­las reiš­kia ge­ro­kai aukš­tes­nę kai­ną, ne­gu bū­tų ga­li­ma par­duo­ti tą pa­tį daik­tą ne­ži­no­mu var­du.

Pa­sak šios Kau­no bend­ro­vės ga­my­bos va­do­vo Ta­do Rim­ke­vi­čiaus, pir­mo­ji šios įmo­nės pro­duk­ci­jos kryp­tis ir bu­vo Vo­kie­ti­ja. Tik šiek tiek vė­liau at­ras­tos ir Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bių, o da­bar – ir Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos bei Aus­tra­li­jos rin­kos.

„Ski­ni­jos“ rin­ko­da­ros va­do­vė Li­na Že­lio­nie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad už­sie­nio už­sa­ko­vai, ku­rių pre­kių ženk­lu bus pa­žy­mė­tas ga­mi­nys, at­siun­čia ir sa­vo su­kur­tą pre­kės di­zai­ną, ir ver­pa­lų su­dė­tį.

Z. Ja­na­vi­čius pri­pa­žįs­ta, jog da­lis pa­gal už­sie­nio par­tne­rių už­sa­ky­mus nu­megz­tų ko­ji­nių pa­ten­ka ir į Lie­tu­vos pre­ky­bos cen­trų len­ty­nas. Tai­gi „Li­ke“, „Pu­ma“ ir ki­tų gar­sių ženk­lų ko­ji­nės, ku­rias per­ka­me mū­sų pre­ky­bos cen­truo­se, ga­li bū­ti pa­ga­min­tos Lie­tu­vo­je.

AB „Sparta“ generalinis direktorius Zenonas Janavičius: "Megzti lietuviškas kojines ir užsienyje pardavinėti pažymėtas populiariais prekių ženklais verta, nes toks ženklas reiškia gerokai aukštesnę kainą, negu būtų galima parduoti tą patį daiktą nežinomu vardu."

Dve­jo­pas poveikis

T. Rim­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad „Ski­ni­ja“ pir­miau­sia įsi­gi­jo nau­do­tos ga­my­bos įran­gos Vo­kie­ti­jo­je. Pa­skui nau­jų ar­ba ma­žiau nau­do­tų li­ni­jų pirk­ta Ita­li­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je ir kai ku­rio­se ki­to­se vals­ty­bė­se.

„Spar­ta“ apie 1990-uo­sius džiau­gė­si įsi­gy­to­mis nau­do­to­mis če­kiš­ko­mis siu­vi­mo ma­ši­no­mis, o vė­liau įran­gą dau­giau­sia pir­ko Ita­li­jo­je ir Ja­po­ni­jo­je – nau­ją ir au­to­ma­ti­zuo­tą. Ir „Spar­tos“, ir „Ski­ni­jos“ va­do­vai tei­gė, jog šios ma­ši­nos yra ke­le­rio­pai na­šes­nės ir tu­ri uni­ver­sa­lių ga­li­my­bių megz­ti ko­ji­nes pa­gal pa­čius įvai­riau­sius už­sa­ko­vų rei­ka­la­vi­mus.

„Ga­li­me ga­min­ti pa­gei­dau­ja­mas ko­ji­nes vien pa­gal at­vaiz­dą nuo­trau­ko­se. Tam skir­ta kom­piu­te­ri­nė prog­ra­ma nu­skai­to vaiz­dą ir su­for­muo­ja už­duo­tį au­to­ma­ti­zuo­tai mez­gi­mo ir for­ma­vi­mo įran­gai“, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės va­do­vas. To­liau ga­mi­niai ke­liau­ja į siu­vi­mo ce­chą, ten ko­ji­nių ga­lai už­siu­va­mi, gu­me­lės pri­tvir­ti­na­mos spe­cia­lia įran­ga, pa­kei­tu­sia įpras­tas siu­vi­mo ma­ši­nas. Žmo­gaus ran­kų pri­rei­kia tik už­mau­ti ko­ji­nę ant stak­lių ir ją nu­im­ti.

„Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vai tei­gė, jog į ga­my­bos mo­der­ni­za­vi­mą abi bend­ro­vės kas­met in­ves­tuo­ja po 0,2–1 mln. eu­rų.

Abi bend­ro­vės ko­ji­nes ga­mi­na pa­na­šiu tem­pu. An­tai „Spar­to­je“ 165 dar­buo­to­jai per mė­ne­sį nu­mez­ga vi­du­ti­niš­kai 360 tūkst. po­rų ko­ji­nių, o „Ski­ni­jo­je“ 190 dar­buo­to­jų – 500 tūks­tan­čių, tai­gi kiek­vie­nas dar­buo­to­jas vi­du­ti­niš­kai pa­ga­mi­na ati­tin­ka­mai po 2180 ir 2560 po­rų ko­ji­nių.

„Spar­ta“ bu­vo vie­na pir­mų­jų ga­my­bos tech­no­lo­gi­jas au­to­ma­ti­za­vu­sių įmo­nių Lie­tu­vo­je. Ji vie­na pir­mų­jų pa­ty­rė ir skau­džias tech­ni­nės re­vo­liu­ci­jos gri­ma­sas. „Ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, ką reiš­kė de­vy­nis de­šim­ta­da­lius žmo­nių iš­leis­ti į gat­vę“, – skau­džius lai­kus pri­si­mi­nė bend­ro­vės va­do­vas. Mat 1991 me­tais įmo­nė­je dir­bo apie 2 tūkst. žmo­nių.

Kry­žiuo­ja­si tik vie­tos rinkoje

Lie­tu­vos pre­ky­bos cen­truo­se abi bend­ro­vės kon­ku­ruo­ja vie­na­me kas­die­nių vy­riš­kų ko­ji­nių seg­men­te, ta­čiau vie­tos rin­ko­je pra­na­šes­nė „Ski­ni­ja“. Mat ji ša­ly­je tu­ri vi­są fir­mi­nių par­duo­tu­vių tink­lą, o „Spar­ta“ – tik par­duo­tu­vę ša­lia ga­myk­los, ku­rio­je siū­lo vi­są sa­vo ga­mi­nių asor­ti­men­tą.

Sa­vas par­duo­tu­vių tink­las „Ski­ni­jai“ pa­de­da pa­siek­ti be­veik dvi­gu­bai aukš­tes­nius apy­var­tos ro­dik­lius ne­gu „Spar­tai“, ku­rios ofi­cia­liai skel­bia­ma me­tų apy­var­ta sie­kia iki 5–6 mln. eu­rų.

Pa­sak L. Že­lio­nie­nės, „Ski­ni­jos“ par­duo­tu­vė­se asor­ti­men­tas pla­tes­nis, nes čia ve­ža­mi ir ga­mi­niai, ku­rių ne­siū­lo­ma nei pre­ky­bos tink­lams, nei eks­por­tuo­ja­ma. Šio­se par­duo­tu­vė­se yra ir ma­dos li­ni­jų, ir vai­kams, ir mo­te­rims. „Mū­sų par­duo­tu­vė­se ko­ji­nės yra spal­vin­gos, raš­tuo­tos, ori­gi­na­laus di­zai­no. Da­bar ma­din­gos ko­ji­nės, ku­rios tin­ka ir vy­rams, ir mo­te­rims. Jos ski­ria­si tik dy­džiu. Mo­te­riš­ko­se ko­ji­nė­se da­bar ma­din­gas liu­rek­sas, su­tei­kian­tis bliz­gu­mo, me­ta­li­zuo­to at­spal­vio“, – pa­sa­ko­jo „Ski­ni­jos“ at­sto­vė.

Pa­sak jos, pra­na­šes­nė už „Spar­tą“ Kau­no bend­ro­vė jau­čia­si vai­kiš­kų ko­ji­nių seg­men­te. Kas­met čia vai­kai da­ly­vau­ja ko­ji­nių pie­ši­nių kon­kur­suo­se, jų nu­ga­lė­to­jų pie­ši­niai per­ke­lia­mi į ko­mer­ci­nę ko­ji­nių ga­my­bą.