KLASCO su LR Vyriausybe ir kontroliuojančiomis institucijomis aptarė Klaipėdos problemas
KLAS­CO vie­nin­te­lė iš Klai­pė­dos mies­to bend­ro­vių da­ly­va­vo šian­dien LR Vy­riau­sy­bės or­ga­ni­zuo­ta­me pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me bu­vo ap­ta­ria­mos bend­ros mies­to tar­šos prob­le­mos, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai. Klai­pė­do­je vei­kia ke­li šim­tai pra­mo­nės įmo­nių, uos­to kro­vos kom­pa­ni­jos, in­ten­sy­vus trans­por­to eis­mas. Sta­cio­na­rių ap­lin­kos oro tar­šos ma­ta­vi­mo sto­te­lių duo­me­ni­mis, la­biau­siai Klai­pė­dą kie­to­sio­mis da­le­lė­mis ter­šia au­to­mo­bi­liai.

Šilutės plente per 7 mėnesius oro užterštumas leistinas normas viršijo kelis kartus daugiau kaip 40 dienų, Bangų gatvėje prie Senojo turgaus – 11 dienų. Prie KLASCO teritorijos pastatyta mobilioji stotelė fiksavo taršos padidėjimą 16 proc. virš normos vidurkio 2 dienas iš 21. Tomis pačiomis dienomis oro taršą rodė ir kitos stotelės, kurių rodikliams uostas įtakos nedaro.

„Suprantame Vyriausybės reakciją į gyventojų skundus ir pasistengėme išsamiai pristatyti situaciją. KLASCO yra viena didžiausių uosto kompanijų, tačiau tik viena iš kelių šimtų miesto pramonės, transporto ir krovos įmonių ir visų jų veikla daro poveikį aplinkai. Reikėtų identifikuoti visus taršos šaltinius mieste ir mažinti taršą visame mieste, o ne kritikuoti vieną bendrovę. Taip pat sutvarkyti automobilių srautui nepritaikytą infrastruktūrą ir sureguliuoti eismą, o tai ir yra pagrindinė oro taršos priežastis“, – sakė KLASCO generalinis direktorius Vytautas Kaunas.

KLASCO pirmoji uoste pradėjo taikyti pažangią ekologinę priemonę, kuri uždengia krovinius ekologiška plėvele ir neleidžia jai išdžiūti bei dulkėti. Iki šiol KLASCO naudojo šešias vandens patrankas dulkėms nusodinti, o artimiausiu laiku planuoja įsigyti dar dvi, taip pat pastatyta speciali sienutė, sulaikanti dulkių judėjimą krovos metu. KLASCO specialia mašina valo privažiavimus ir kelius, drėkina ir valo ne tik savo teritoriją, bet ir Vitės kvartalo gatves.

„Esame socialiai atsakinga įmonė. Jau penkerius metus bendradarbiaujame su Vitės bendruomene ir remiame kvartalo aplinkos tvarkymo projektus. Mūsų parama tam, kas naudinga daugumai, sulaukė teigiamų atgarsių, tačiau suprantame, kad nepatenkintų pavienių asmenų visuomet bus. Dar pernai atsižvelgėme į bendruomenės pastabas dėl naktinio triukšmo, todėl naktimis krova buvo apribota. Su bendruomene sutarėme, kad laistydami ir valydami savo teritoriją mašiną siųsime drėkinti Vitės kvartalo gatvių. Palaikome bendruomenės poziciją, kad nauja magistralinė gatvė per gyvenamąjį kvartalą uostui nėra reikalinga, kaip tikina savivaldybė“, – teigė V. Kaunas.