KLASCO pritaikė pažangią aplinkosaugos priemonę
Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­ja (KLAS­CO) pir­mo­ji uos­te pra­dė­jo tai­ky­ti pa­žan­gią eko­lo­gi­nę prie­mo­nę, ku­ri už­den­gia kro­vi­nius eko­lo­giš­ka plė­ve­le ir ne­lei­džia iš­džiū­ti bei dul­kė­ti. Olan­dų kom­pa­ni­jos „Den Ba­ker Bed­rij­ven BV“ tech­no­lo­gi­ja, nau­do­ja­ma Va­ka­rų Eu­ro­pos ter­mi­na­luo­se, bu­vo įsi­gy­ta at­siž­vel­gus į bend­ro­vės kro­vos zo­nos ar­tu­mą gy­ve­na­ma­jam kvar­ta­lui, tei­gia­ma bend­ro­vės pra­ne­ši­me spau­dai. 

Vandenyje ištirpinta celiuliozė mobiliu įrenginiu išpurškiama iki pat rietuvės viršaus. Taip panaikinamas krovinio dulkėtumas, atsirandantis išdžiuvus viršutiniam krovinio sluoksniui.

„Mes siekiame kiek galima labiau sumažinti bendrovės krovos poveikį miesto taršos fonui, kuris šią sausą vasarą yra neigiamas visuose miesto kvartaluose, netgi labiau – nutolusiuose nuo uosto. Be šios naujos olandiškos technologijos, kuri padeda išvengti dulkių, mes taikome ir kitas priemones: 6 vandens patrankos apipurškia birius krovinius, pastatyta speciali sienutė, sulaikanti dulkių judėjimą krovos metu, o tai dar labiau mažina poveikį aplinkai. Taip pat specialia mašina valome privažiavimus ir kelius, drėkiname ir valome ne tik savo teritoriją, bet ir Vitės kvartalo gatves“, – teigia KLASCO generalinis direktorius Vytautas Kaunas.

Pasak jo, artimiausiu metu bendrovė įsigis ir daugiau papildomų valymo mašinų, kurios drėkins ir valys teritoriją. Iki rugsėjo 14 d. bus paruoštas trumpalaikis ir ilgalaikis priemonių planas poveikiui aplinkai mažinti.