KLASCO pateikė poveikio aplinkai mažinimo planą
Vyk­dy­da­ma 2018 m. rugp­jū­čio 10 d. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­ja KLAS­CO rug­sė­jo 12 d. pa­tei­kė ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Vy­tau­to Kau­no pa­tvir­tin­tą Po­vei­kio ap­lin­kos oro ko­ky­bei ma­ži­ni­mo prie­mo­nių pla­ną, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai. 

Jame surašytos jau įdiegtos, naudojamos ir efektyvios organizacinės bei techninės priemonės, kurios leido suvaldyti taršą. Taip pat išdėstyta, ką planuojama įsigyti artimuoju (iki 6 mėn.) laikotarpiu bei ilgalaikėje (3 metų) perspektyvoje.

„Mes numatome plėsti sandėliavimo plotus ir taip žeminti rietuvių aukštį bei vėjo įtaką kilti dulkėms. Pasitelkę specialistus, atliksime vėjo srautų modeliavimą teritorijoje. Jis apspręs, kokias taikyti papildomas technines prevencines priemones. Ilgalaikėje perspektyvoje planuojamas dalies krovinių perkėlimas į specializuotas teritorijas pietinėje uosto dalyje“, – nurodė KLASCO generalinis direktorius V. Kaunas.

Oro taršai mažinti KLASCO pastaruoju metu birių krovinių rietuves apipurškė specialiu ekologišku tirpalu, susidariusi plėvelė neleidžia kilti dulkėms. Keliai, technologiniai privažiavimai, įmonės teritorija ir miesto teritorija šalia įmonės kasdien valomi bei laistomi. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rugpjūčio 14 d. krovos zonoje pastatyta monitoringo stotelė nė karto iki šiol nefiksavo kietųjų dalelių paros normos rodiklių viršijimo.