Kinijos rinka atveria duris dar vienam lietuviškam produktui
Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) in­for­muo­ja, kad Ki­ni­jos kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja pa­tvir­ti­no dvi Lie­tu­vos įmo­nes šie­nai­nio eks­por­tui į Ki­ni­ją. Lei­di­mus tiek­ti pa­ša­rus į Ki­ni­ją ga­vo UAB „My Land LT“ ir ŽŪB „Au­ga Smil­giai“. Įmo­nės tu­ri ati­tik­ti ve­te­ri­na­ri­jos ir fi­to­sa­ni­ta­ri­jos rei­ka­la­vi­mus, ku­rie taip pat pa­skelb­ti Ki­ni­jos kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

„Kinijoje jaučiamas aukštos kokybės pašarų poreikis, todėl leidimas eksportuoti pašarus – puiki žinia Lietuvos šienainio gamintojams. Derybos dėl leidimų eksportuoti šienainį į Kiniją užtruko ketverius metus. Šios šalies ekspertai 2017 m. buvo atvykę į Lietuvą ir audito metu vertino ne tik eksportu suinteresuotų įmonių pasirengimą, bet ir VMVT ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vykdomą valstybinę kontrolę. Papildomai Kinijos kolegoms teikėme garantijas, kad Lietuvoje nėra auginamos ir į šienainio sudėtį nepatenka žolės su genetiškai modifikuotais organizmais. Todėl sėkminga šių derybų pabaiga yra puikus įvertinimas visam Lietuvos pašarų sektoriui“, – pranešime spaudai pabrėžė VMVT direktorius Darius Remeika.

VMVT su Kinijos kompetentinga institucija taip pat yra pradėjusi eksporto leidimų gavimo procedūras dėl pašaro gyvūnams augintiniams ir pieno pakaitalų veršeliams ir paršeliams.

Mūsų šalies gamintojai jau sėkmingai prekiauja Kinijoje sertifikuotais pieno ir žuvies produktais – 20 Lietuvos pieno ir 21 žuvininkystės įmonė yra registruotos savo produkcijos eksportui į šią šalį.