Kas dešimtas lietuvis negali sau leisti automobilio
Ar ži­nai, kad kas de­šim­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas ne­iš­ga­li nu­si­pirk­ti ir iš­lai­ky­ti au­to­mo­bi­lio? Kaip ro­do 2017 m. „Eu­ros­tat“ duo­me­nys, ku­riuos skel­bia tink­la­raš­tis Eu­rob­lo­gas.lt, 10 proc. lie­tu­vių ne­ga­li sau leis­ti ma­ši­nos.

Sunkiausia įsigyti automobilį rumunams – to negali padaryti 30 proc. Lietuviai pagal statistiką septinti – prasčiau tik jau minėtiems rumunams, bulgarams (21 proc. negali sau to leisti), vengrams (20 proc.), latviams (18 proc.), slovakams (11 proc.) ir estams (10 proc.).

Vidutiniškai Europos Sąjungoje automobilio neišgali nusipirkti 7 proc. gyventojų.

Mažiausiai problemų kipriečiams ir maltiečiams – abejose šalyse sau to negali leisti 1,7 proc. gyventojų.